Zpm Vycuc Manazment Essay

12016 Words Nov 10th, 2014 49 Pages
MANAŽMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV

1 KAPITOLA ČLOVEK V PRACOVNOM PROCESE

Organizácie vytvárajú ľudia, pretože im umožňujú dosiahnuť také ciele, ktoré nedokáže dosiahnuť jednotlivec, to znamená že organizácia vzniká vždy s určitým jasne definovaným cieľom.
Dôvody pre partnerstvo medzi ľuďmi a organizáciami: • Požiadavka na produktívne a účinné využívanie všetkých zdrojov • Spotrebiteľský dopyt po výrobkoch a službách • Globálna hospodárska súťaž

Kvantitatívny aspekt:
Predstavuje demografický vývoj našej spoločnosti, obyvateľstvo Slovenska starne, teda sa znižuje počet obyvateľov v nižšej a zvyšuje sa počet obyvateľov vo vyššej vekovej kategórii. To bude znamenať nedostatok pracovnej sily v produktívnom veku.
…show more content…
Za jej typické prejavy môžeme považovať: - pracovná príležitosť v zahraničí a kariéra v zahraničnej spoločnosti - narastá počet ľudí, ktorí pracujú doma ale v zahraničnej spoločnosti - medzinárodné spoločnosti presúvajú svoje aktivity do krajín s lacnejšou pracovnou silou

Diverzita pracovnej sily súvisí s procesom globalizácie, rozumieme ňou takú pracovnú silu, ktorú tvoria ľudia pochádzajúci z rôznych krajín rôznej rasy, rôzneho kultúrneho prostredia, veku a pohlavia.

2 KAPITOLA POSTAVENIE A ÚLOHA MĽZ V ORGANIZÁCII

Zdroje z ktorých sa vyprofilovali systémy manažmentu ľudských zdrojov do súčasnej podoby: • Technologické zmeny, známe ako priemyselná revolúcia, boli spojené so zvyšovaním špecializácie práce • Vznik kolektívneho vyjednávania ako prostriedku na riešenie konfliktov medzi zamestnávateľmi a manažmentom organizácií na jednej strane a odbormi zastupujúcimi zamestnancov na druhej strane • Proces formovania prvých vedeckých poznatkov o manažmente, prvými predstaviteľmi vedeckého prístupu k manažmentu boli (Taylor, Fayol, Weber) • Vznik priemyselnej psychológie na začiatku 20 storočia, teda analýza práce z hľadiska schopností pracovníka • Vznik špecializovaných pracovných útvaroch v podnikoch a príprava špecialistov pre

Related Documents