Essay on Mmkl

36843 Words Aug 21st, 2014 148 Pages
nDfvZmh d[Bhnk

GkJh ;kfjp oDXho f;zx

nDfvZmh d[Bhnk

fbfys GkJh ;kfjp oDXho f;zx

gqekÙs GkJh ;kfjp oDXho f;zx Nq;N ¢£-ih, ;okGk Bro, b[fXnkDk

ekgh okJhN GkJh ;kfjp oDXho f;zx Nq;N

¡©¤©, ¡©¦0, ¡©¦§, ¡©§§, ¡©ø£ S/thA tko ngq?b ¡©©0 ;sthA tko iBtoh ¡©©¤ w[Zb ¢g-00

fgqzNo L fgqzNt?Zb, 146, fJzv;Nqhnb ø 'eb g[nkfJzN, nzfwqs;o.

sseok gqeoD ¡a ¢a £a ¤a ga ¦a §a øa ©a ¡0a ¡¡a ¡¢a ¡£a tuB nozG nZrk j? nk;se s/ Bk;se nekb g[oy dk do; fwbkg nrw nr'uo tkfjr[o{ dh bysk g/yBjkfonK dh ;w fdqÙNsk nfdqÙN fdqÙfNnK dh fp;wkdsk nekb g[oy dh dorkj XowokfJ dh dorkj Boe ;[or iw ns/ iwg[oh woB ;w/H dh iwK dh Mkeh r[ow[yK d/ d[nkb/ u"eh r[ow[yK B{z ihT[ efjD dh cb XowokfJ, fuso r[gs s/ nktkrtB gq/s-T[Xko gzBk j ¡ g ¡¦ ¤¡ ¤¤ ¤g g¢ ¡00 ¡¤g
…show more content…
s/ r[o{ ;kfjpkB B/ nrbh d[Bhnk d/ gosZy tosko/ tosd/ nkg d/y e/ r[opkDh ftu fpnkB ehs/ jB, fijk-e[ puB j?gow/;o e? d[nko? fi j'fJ fpshs? ;[ BkBe[ nkfy ;[Dkt?.. (¢..¡0) nk;k wjbk g, gzBk £§£ ;' nrbh d[Bhnk dk fBoDk r[opkDh dh o"ÙBh ftu fJ; g[;se nDfvZmh d[Bhnk ftu ehsk frnk j?. fJ; ftu j/m fby/ gqeoD jB -nZrk j?, nekb g[oy dh dorkj, XowokfJ dh eufjoh, fuso r[gs, woB s'A fgS'A iht B{z XowokfJ dh eufjoh ftu ik e/ b/yk d/Dk g?Adk j?, Boe ;[or fJfsnkfd. g[;se ftu jo gqeoD ;pzXh r[opkDh d/ gowkD fJsB/ fds/ jB fe y'ih ;iDK bJh fJe Gzvko Gfonk fgnk j?. Bkb jh fJBQK gowkDK dh noE-ftnkfynk Gh ehsh rJh j?. g[;se ftu iwK d/ nZyhA d/yD s/ gq/s j'J/ b'eK d/ T[Xko ;pzXh nyhA d/yhnK fw;kbK Gh fdshnK rJhnk jB. fJ; soQK dh fJj gfjbh g[;se jh gqekÙs j'Jh j/. y'ih r[ow[yK tb'A r[owfs-frnkB pkps eJh gqeko dhnK ftukoK s/ Ùze/ j[zd/ ofjzd/ jB, fijk fe ig[ih ;kfjp ftu toBD ehs/ gzi yzvK (Xow yzv, frnkB yzv, ;ow yzv, eow yzv ns/ ;u yzv)

pko/ fJj ;tkb fe eh fJj tk;st ftu jB :k BjhA< r[owfs ftu d;w-d[nko s/ nBjd Ùpd dk eh fBoDk j?< eh Boe ;[or nkfd nrbh d[Bhnk j? :k BjhA< fJBQK ;tkbK ;pzXh GkJh ;kfjp oDXho f;zx ih tb'A nr/ “;uyzv doÙB”, “nBjd Ùpd d;w d[nkok” g[;seK Sg u[ehnK jB. “fJj ir fwZmk, nrbk feB fvZmk” d/ Ùze/ pko/ fJj “nDfvZmh d[Bhnk” g[;se gkmeK d/ g/Ù j?. fJe ;tkb fJj pVh ˜o{oh j? fe eowK ftu iht fet/A gqftos j'fJnk, fJj eow eoB bJh feE'A se f˜w/tko j?, eowK Bkb nekb g[oy dh feogk dk feE'A se ;pzX j?<

Related Documents