Essay on Italian Vocabulary

4422 Words Dec 21st, 2015 18 Pages
|L.p. |Włoski |Polskie znaczenie |
|1 | Nome |nazwisko, nazwa |
|2 | Molto, tanto |Bardzo |
|3 | A |do, ku, na, po, za, dla, przy, aby, żeby (tu) |
|4 | Attraverso |przez (fru) |
|5 | E |I |
|6 | Solo, gia’ |tylko, właśnie |
|7 | Un |stawiamy przed spółgłoską (e) |
|8 | La forma, creare |forma, tworzyć
…show more content…
|dla, do , po |
|24 | Differirsi |różnic się |
|25 | Su |na |
|26 | Girare, la curva |skrecić, zakręt, obrót |
|27 | Sono, sei |są, jesteś (ty) |
|28 | Causa, |przyczyna, powód, pot: ponieważ |
|29 | Con |z |
|30 | Molto |dużo |
|31 | Quando |kiedy, gdy ,ponieważ, (tak) jak, |
|32 | Significare |znaczyć, skąpy J , złośliwy, średni |
|33 | Io |Ja |
|34 | Precedente, primo |Przed |
|35 | Suo |jego |
|36 | Muovere |ruszać, ruch |
|37 | Loro |oni |
|38 | Destra |prawy, poprawny, dobry |
|39 | Essere |Być |
|40 | Ragazzo |Chłopiec |
|41 |

Related Documents