International Trade Essay

25498 Words Mar 19th, 2011 102 Pages
SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Anna Tulinen FACING THE CHALLENGES IN EXPORTING TO RUSSIA

SCHOOL OF BUSINESS RAUMA Degree Programme in International Business and Marketing Logistics 2007

TIIVISTELMÄ VENÄJÄN VIENNIN HAASTEIDEN KOHTAAMINEN Tulinen, Anna Satakunnan ammattikorkeakoulu International Business and Marketing Logistics Liiketalouden Rauman yksikkö Tammikuu 2007 Tanhua, Daniela Sivumäärä: 85 Avainsanat: kansainvälinen kauppa, vienti, Venäjä

Opinnäytetyön aiheena on Venäjän viennin ongelmien tutkiminen. Työ pitää sisällään teoreettisen osuuden, jonka pohjalta empiirinen tutkimus on tehty. Tarkoituksena oli selvittää minkälaisia ongelmia pienet ja keskisuuret suomalaiset yritykset
…show more content…
Tutkimustuloksista käy ilmi, että vaikka kauppapoliittinen tilanne ja poliittisten päätösten ennakoitavuus Venäjällä on huomattavasti parantunut, suomalaiset yritykset pitävät Venäjän kauppaa edelleen paljon ongelmallisempana kuin muiden maiden kauppaa. Tullaus, tullimenettelyt, raskas dokumentaatio ja tullihenkilöiden arvaamaton toiminta ovat suurimpia ongelmia Venäjän viennissä ja haittaavat suomalaisten yritysten Venäjän vientiä päivittäin. Tästä näkyvät seuraukset mm. itärajan pitkissä rekkajonoissa, jotka edelleen aiheuttavat lisäongelmia yrityksille esimerkiksi vapaiden rekkojen saatavuuden heikkenemisenä.

ABSTRACT FACING THE CHALLENGES IN EXPORTING TO RUSSIA Tulinen, Anna Satakunta University of Applied Sciences Degree programme in International Business and Marketing Logistics School of Business Rauma January 2007 Tanhua, Daniela Keywords: International trade, exporting, Russia

The purpose of this study is to identify the specific and concrete logistical problems that small- and medium sized enterprises face as they export their manufactures to Russia. Another aim is to name some of the benefits achieved from Russia’s future membership to WTO that might ease exporting to Russia. The theoretical part of the thesis discusses the topics of international trade and

Related Documents