Hoangwy Essay

3977 Words Oct 17th, 2013 16 Pages
Chương 1: Mở đầu
GVLT: Phạm Thi Vương

LOGO

1

Tài liệu tham khảo

LOGO

 Bài giảng dựa chính trên bài giảng “Xây dựng phần mềm hướng đối tượng” - ThS Trần Minh Triết – ĐH KHTN  Bài giảng “Phân tích và thiết kế hướng đối tượng” – TS Phạm Ngọc Nam – ĐH BK HN  Bài giảng “Phân tích và thiết kế hướng đối tượng” – ThS Phạm Nguyễn Cương – ĐH KHTN

….

2

Nội dung
Khái Khái Khái Khái niệm niệm niệm niệm về về về về Phần mềm Chất lượng phần mềm Công nghệ phần mềm Quy trình phần mềm

LOGO

3

Khái niệm về phần mềm
 Ví            dụ: xét một số phần mềm sau Phần mềm quản lý học sinh cấp 3. Phần mềm quản lý thư viện. Phần mềm quản lý nhà sách. Phần mềm quản lý khách sạn. Phần mềm quản lý phòng mạch tư.
…show more content…
 Cho phép trình bày các kết quả của việc thực hiện các yêu cầu cho người dùng (kết quả của công việc khi thực hiện trên máy tính) hoặc điều khiển hoạt động các thiết bị điều khiển (đóng/mở cửa, dùng hay cho chuyển động…)  Một cách tổng quát, thành phần giao tiếp cho phép nhập/xuất thông tin cùng với hình thức trình bày/giao tiếp tương ứng.  Mục tiêu chính của thành phần này là đưa thông tin từ thế giới bên ngoài phần mềm (người sử dụng, các thiết bị, phần mềm khác…) và bên trong, hoặc ngược lại.
8

Khái niệm về phần mềm

LOGO

 Thành phần xử lý:  Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin nguồn được cung cấp từ người dùng theo các quy định ràng buộc trong thế giới thực

• Ví dụ: chỉ cho mượn tối đa 3 quyển sách, mỗi lớp học không quá 50 học sinh…
 Tiến hành xử lý cho ra kết quả mong đợi theo quy định tính toán có sẵn trong thế giới thực

• Ví dụ: quy tắc tính tiền phạt khi trả sách về, quy định tính tiền điện, trả góp khi mua nhà…
 Hoặc tiến hành xử lý theo thuật giải tự đề xuất

• Ví dụ: xếp thời khóa biểu tự động, nén ảnh, phát sinh nước cờ của máy tính…

9

Khái niệm về phần mềm

LOGO

 Thành phần xử lý:  Việc xử lý dựa trên thông tin nguồn từ

Related Documents