Hello Essay

7114 Words Mar 3rd, 2014 29 Pages
MANAGING OF PORTFOLIO RISK

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
MỤC TIÊU CHƯƠNG * Ý nghĩa của risk aversion và các bằng chứng nào cho thấy nhà đầu tư thường risk averse? * Các giả định cơ bản bên cạnh học thuyết Markowitz portfolio theory * Ý nhĩa của risk và các công cụ khác nhau dung để đo lường risk được sử dụng trong hoạt động đầu tư * Cách tính toán suất sinh lợi kỳ vọng (expected rate of return) của một tài sản đơn lẻ có rủi ro hay danh mục đầu tư gồm nhiều tài sản * Cách tính toán độ lệch chuẩn của suất sinh lợi đối với một tài sản riêng lẻ có rủi ro * Ý nghĩa của hiệp phương sai: COVARIANCE (Tích phương sai) giữa các suất sinh lợi và cách tính hiệp phương sai * Mối quan hệ giữa hiệp phương sai và hệ số tương quan
…show more content…
* Không phải tất cả các nhà đầu tư đều là : RISK AVERSE

3. MARKOWITZ PORTFOLIO THEORY * Lượng hóa rủi ro * Có nguồn gốc từ suất sinh lợi kỳ vọng của danh mục đầu tư tài sản và đo lường rủi ro kỳ vọng * Đưa ra phương sai (variance) của suất sinh lợi là công cụ đo lường rủi ro danh mục đầu tư đầy ý nghĩa * Công thức tính toán phương sai của danh mục đầu tư, cách thức làm sao để đa dạng hóa một danh mục đầu tư hiệu quả

* CÁC GIẢ ĐỊNH CỦA MARKOWITZ PORTFOLIO THEORY * Các nhà đầu tư xem xét lực chọn mỗi khoản đầu tư căn cứ vào phân phối xác suất của các suất sinh lợi kỳ vọng qua một số thời kỳ (holding period) * Các nhà đầu tư sẽ cực tiểu hóa (minimize) sự hữu dụng kỳ vọng một thời kỳ và đường hữu dụng mô tả việc làm giảm bớt đường hữu dụng biên của tài sản * Các nhà đầu tư ước tính rủi ro của danh mục đầu tư căn cứ cơ bản trên khả năng biến đổi của các suất sinh lợi kỳ vọng * Các nhà đầu tư đặt các quyết định dựa trên suất sinh lợi kỳ vọn và rủi ro, do đó đường hữu dụng của họ là một chức năng của suất sinh lợi kỳ vọng và phương sai kỳ vọng (hay độ lệch chuẩn) của các suất sinh lợi * Đối với một mức

Related Documents