Essay on Global Warming

3498 Words Sep 25th, 2013 14 Pages
Isang Masusing Pag-aaral

sa Sanhi at Epekto

ng Global Warming sa

Sangkatauhan

JOHN JOSHUA R. CHAN PROF. F. P. CASTRO
I – A2 BS. ARCHITECTURE

I. Panimula

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong bigyan pa ng mas malalim at malawak na kaalaman ang mga mambabasa tunkol sa sanhi at epekto ng “Global Warming” sa sangkatauhan at sa buong mundo. Una sa lahat, ano nga ba ang “Global Warming?” Paano ito nangyayari? Anu-ano ang maaring sanhi at epeko nito? May solusyon pa ba ito? Ito ay ilan lamang sa mga katanungang gumagambala sa ating isipan na masasagot sa pag-aaral na ito. Ang “Global Warming” o pag-init ng mundo ay tumutukoy sa nararanasang pagtaas ng katamtamang temperatura ng himpapawid at ng mga karagatan
…show more content…
Noong una ang “Global Warming” ay nagkaroon ng iba’t ibang aspeto sa iba’t ibang tao sa iba’t ibang panahon. Ito rin ay naging isang napakagandang balita noon sa mga taong naninirahan sa hilaga hanggang sa matuklasan ng mga eksperto at ng mga siyentipiko noong taong 1960 ang pangmatagalang masamang epekto nito sa pagkain, at sa mabilis na pagtaas ng lebel ng tubig sa mga karagatan. Nadiskubre din nila ang mga masasang maaaring maging epekto nito sa sangkatauhan, at sa iba’t ibang panig ng ating planeta. Nangyayari ito sapagkat ang mga gases tulad ng “Carbon Dioxide” at “Methane” ay unti-unting naiipon sa itaas ng ating himpapawid na siyang dahilan ng pagkabutas ng ating “Ozone Layer” o ang balat ng ating planeta na siyang nagbibigay proteksyon sa lahat ng naninirahan o nabubuhay dito. Dahil sa pagkabutas na ito, ang mga “Ultra-violet Rays” na galing sa araw ay hindi na nakalalabas pa ng ating planeta na lubhang delikado dahil ito ay makapagdudulot ng mas malalang sakit lalo na sa balat ng tao. Magdudulot din ito ng mas malalakas at matitindi pang bagyo, buhawi, baha, at tagtuyot. Ito rin ay sanhi kung bakit unti-unting natutunaw ang mga tipak ng yelo sa karagatang Arktiko at Antartiko ng ating mundo na lubhang nakababahala.

II. Paglalahad ng mga Suliranin

Ang mananaliksik ay naghanda ng ilang mga katanungan sa lalong ikatututo, ikalalawak, at

Related Documents