Essay on Foreign Investment in the Banking System

7311 Words Sep 14th, 2015 30 Pages
UNIVERSITETI I SHKODRËS “LUIGJ GURAKUQI’’ FAKULTETI EKONOMIK DEGA: FINANCË - KONTABILITET

TEMË DIPLOME

INVESTIMET E HUAJA NË SISTEMIN BANKAR

Foreign investment in the banking system

[pic]

Pedagogu udhëheqës: Msc. Rozafa (Alibali) RISTANI

Punoi: Kristjana KRONAJ

Qeshor 2013

FALENDERIME

Ky punim është zhvilluar në kuadrin e mbylljes së studimeve të mia pranë Departamentit të Financë-Kontabilitetit në Fakultetin Ekonomik të qytetit të Shkodrës dhe është rezultat i një pune të gjerë kërkimore gjatë këtij viti të fundit. Prandaj gjej rastin të falenderoj së pari familjen time që më kanë shoqëruar në çdo hap të jetës sime. Ishin ata që me ngrohtësine e tyre më kanë
…show more content…
Përfitimet e një ekonomie në tranzicion nga hyrja e bankave të huaja.…………......…fq 8

1.6 Roli i investimeve të huaja të sektorit bankar në bankat vendase...................................fq 9

• Kapitulli 2

2.1 Reformat dhe privatizimi i sitemit bankar në Shqipëri..................................................fq 10

2.2 Pronësia e bankave në Shqipëri.....................................................................................fq 11

• Kapitulli 3

3.1 Zhvillimi i ekonomisë së qytetit të Shkodrës................................................................fq 13

3.2 Ecuria e aktiviteteve ekonomike në Shkodër duke marrë parasysh faktorin bankë......fq 14 • Kapitulli 4

4.1 Rezulatatet e pyetsorit....................................................................................................fq 15

• Konkluzione....................................................................................................................fq 21

• Rekomandime ................................................................................................................fq 23

• Referencat ......................................................................................................................fq 24

• Apendiks..........................................................................................................................fq

Related Documents