Essay about Fghsdfghyhdfhdf

577 Words Mar 8th, 2013 3 Pages
UNANG BAHAGI:
PROFAYL NG TAGATUGON

PANGALAN: Gilbert Cusipag
EDAD:
Kasarian: Lalaki Babae
Katayuang Sibil: Dalaga Binata Balo May Asawa
Pinakamataas na Antas na Nakamit: Elementarya Hasykul Kolehiyo

IKALAWANG BAHAGI:

EBALWASYON

TALATANUNGAN PARA SA EBALWASYON NG MANWAL NG
SISTEMA NG PAGTUTUOS PARA SA MGA
WATER REFILLING STATION

Pagpipilian sa Ebalwasyon:

5 LS - Lubusang Sang-ayon
4 SS - Sang-ayon na Sang-ayon
3 S - Sang-ayon
2 DS - Di-Gaanong Sang-ayon
1 LDS - Lubusang Di- Sang-ayon

Lagyan ng tsek ang bilog para sa napiling sagot.

NILALAMAN: LS SS S DS LDS 1. Ang kahulugang ibinigay sa mga terminolohiya
para
…show more content…
5.Ang iminungkahing sistema ng pagtutuos ay makapagbibigay ng malaking oportunidad para sa negosyong kahalintulad.

KAANGKUPAN(SUITABILITY)
LS SS S DS LDS
1.Naangkop sa panuntunan/standard ang iminungkahing manwal ng pagtutuos para sa water refilling station.
2.Naangkop ang iminungkahing sistema ng pagtutuos sa water refilling station na hindi makakalikha ng problema na maging dahilan ng pagkalugi.
3.Naangkop ang sistema ng pagtutuosa sa layunin at hangarin ng negosyong water refilling station.
4.Naaangkop ba sa panahon ang iminungkahing sistema ng pagtutuos para sa water refilling station.

KAKAYAHAN(FEASIBILITY)
LS SS S DS LDS
1.Kayang matugunan ng iminungkahing sistema ng pagtutuos ang mga kailangan sa pagsasagawa ng sistema ng pagtutuos para sa negosyong water refilling station .
2.Kayang matugunan nhg manwal ng sistema ng pagtutuos ang lahat ng impormasyon para madaling maunawaan ng mga gagamit nito.
3. Madaling maunawaan at matutunan ang manwal ng sistema ng pagtutuos para sa water refilling station sa gagamit nito.
4.Ang pinansyal na konsiderasyon na kailangan para sa pagprodyus o paglikha ng iminungkahing manwal ng sistema ng pagtutuos ay kayang matugunan,

KATANGGAPAN(ACCEPTABILITY)
LS SS S DS LDS
1. Ang mungkahing manwal ng sistema ng pagtutuos ay katanggap tanggap para sa negosyong water refilling station.
2.Katanggap tanggap ang bawat bahagi at nilalaman

Related Documents