Fgfgfgfgff Essay

722 Words Feb 23rd, 2012 3 Pages
THÔNG BÁO
Tuyển sinh hệ chính quy năm 2012 * VÙNG TUYỂN: Thí sinh có hộ khẩu tại TP. Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long .
A. BẬC CAO ĐẲNG: Ký hiệu trường CEC I. NGÀNH ĐÀO TẠO, KHỐI THI, CHỈ TIÊU, XÉT TUYỂN:
|T T |NGÀNH ĐÀO TẠO |MÃ NGÀNH |KHỐI |CHỈ TIÊU |HÌNH THỨC |
| | | |THI | |TUYỂN SINH |
|1 |Tài chính - Ngân hàng, có 3 chuyên ngành: |01 |A,A 1 ,D 1 |240 |- Điểm xét tuyển theo từng |
| |1. Tài Chính Nhà Nước |01A | | |chuyên ngành học.
…show more content…
Kế toán doanh nghiệp |02A | | | |
| |2. Kế toán tài chính Nhà nước |02B | | | |
|3 |Quản trị kinh doanh có 3 chuyên ngành: |03 |A,A 1 ,D 1 |210 | |
| |1. Quản trị kinh doanh tổng hợp |03A | |

Related Documents