Ethic People Essay

1396 Words Jan 8th, 2015 6 Pages
Adrian Szmigielski

Co rozumiemy przez „dobre państwo”?

Dobre państwo musi posiadać wszystkie cechy,które zawiera klasyczna definicja państwa i prawidłowo je rozumieć i wypełniać swoje zobowiązania wobec obywateli. By mówić o tym jakie powinno być dobre państwo muszę przytoczyć jednak definicje państwa według politologów,a więc:„Państwo jest przymusową organizacją wyposażoną w atrybuty władzy zwierzchniej po to,by ochraniać przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi ład,zapewniający zasiedlającej jego terytorium społeczności,składającej się ze współzależnych grup o zróżnicowanych interesach, warunki egzystencji korzystne odpowiednio do siły ich ekonomicznej pozycji i politycznych wpływów (Mariusz Gulczyński „Nauka o polityce” Wyd.
…show more content…
Myślę że w dzisiejszych czasach nie do końca jest stosowana zasada wolności słowa,na przykład niektóre poglądy polityczne są zakazane co w teoretycznym dobrym państwie nie powinno mieć miejsca.
Następnym ważnym aspektem dobrego państwa jest według mnie zapewnienie albo wręcz nie przeszkadzanie w rozwoju osobistym,ekonomicznym i duchowym jednostki. Ten aspekt jest akurat zwykle prawidłowo realizowany ponieważ każdy w naszym kraju ma wolność wyznania. Każdy też może decydować samodzielnie o swoich funduszach,gdzie je zainwestuje bądź zaoszczędzi. Rozwój osobisty jest trochę gorzej bo choć występuje obowiązek szkolny to jednak później nie każdego stać na kontynuowanie nauki na studiach lub rozwijanie swoich talentów jak przykładowo gra na instrumencie bądź uprawianie jakiegoś sportu.
Państwo powinno także pomagać tylko jednostkom,które tej pomocy bezwzględnie potrzebują i tylko w granicach które nie przeszkadzają narodowi, rodzinie i innym jednostkom, oraz prowadzi do samowystarczalności jednostki w możliwie najszybszym czasie. Według mnie każdy człowiek jest w stanie znaleźć sobie pracę nawet nie w swoim zawodzie a innym,takim do którego nie potrzeba szczególnych kwalifikacji. Jednak w naszym kraju państwo wspiera większość bezrobotnych, którzy ani myślą szukać pracy korzystając z tego że państwo się nimi opiekuje.
Z drugiej strony ciężko jest kontrolować tych wszystkich bezrobotnych i dzielić ich na tych co mogą znaleźć pracę tylko się nie

Related Documents