Elektrolux Essay

840 Words Mar 20th, 2014 4 Pages
1-Shpjegoni se si çeshtja me te cilen perballet Elektrolux eshte strategjike.
Çeshtja me te cilen perballet Elektrolux eshte strategjike sepse ato kane karakteristikat e meposhteme: Kane te bejne me fushen e aktivitetit te organizates- Ne fillim te viteve 20 kompania ishte e fokusuar ne prodhimin e frigorifereve dhe fshesave me korent. Ne 1950 kompania nisi prodhimin e makinave larese dhe lavapjatave. Ne vitet 90 kompania ishte e perfshire ne aktivitete ne industri te ndryshme. Perputh aktivitetet e organizates me mjedisin ku ajo operon – Fillimisht aktiviteti i kompanise ishte i perqendruar ne Suedi, por mne vitet 20 kompania zgjeroi aktivitetin e saj ne Gjermani, Angli, France, SHBA dhe Australi. Ne vitet 90 ajo u fut ne tregjet e
…show more content…
Ndikojne ne prosperitetin afatgjate dhe jane te orientuar nga e ardhmja- Padyshim qe vendime te tilla si rritja e games se produkteve, apo zgjerimi i shtrirjes gjeografike ne kontinente te tjera, kishte te bente pikerisht me vendime qe kane efekte afatgjata ne organizate. Drejtuesit e organizates shfrytezuan me sukses mjedisin, psh ne vitet pas luftes boterore , ku kishte nevoje te madhe per produkte elektroshtepiake , vendimet e kompanise ishin qe te rritej gama e produkteve qe ajo prodhonte, pikerisht per tju pershtatur kerkesave konsumatore. Ndikojne ne shume fusha funksionale – nje zgjerim i ketyre permasave natyrisht qe u shoqerua edhe me ndryshime brenda organizates, ne menyren e funksionimit te saj, ne menyre qe ti pershtatej strategjise dhe operacionve te saj. Per kete arsye kompania eshe e ndare ne 7 sektor biznesi, duke perfshire 28 linja produktesh. Gjithashtu jane ndare produktet ne konsumatore dhe profesionale, produkte te ‘bardha’dhe pajisje te vogla te levizshme, ndarja ne zona gjeografike si Amerike Veriore, Europe dhe pjesa tjeter.

2- Nivelet e strategjise se Elektrolux Nivel Korporate: Ne kete nivel, vendimet qe ndermori Elektrolux kishin te benin me hartimin e nje misioni te qarte per organizaten, si mbeshtetja ne performance, ne novacion dhe marketing, ne superioritetin e menaxhimit. Nivel Biznesi: Organograma e Elektrolux eshte e tille qe ti pershtatet strategjise dhe operacioneve. Operaciovet e

Related Documents