Education Essay examples

1175 Words Nov 29th, 2015 5 Pages
คู่มือเรียนต่อ
สหรักฐยอเมริกา
สำ�หรับนั เรี นไทย

คู่มือเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

1
WWW.HOTCOURSES.IN.TH

TABLE OF
CONTENTS
า มค รเ ือกเรียน อเมริกา

4

ร การ ก าอเมริกา

6

การสมัครมหา ิ ยา ัย

8

การยืน อ ี ่านัก ก า

11

ักสาหรั นัก ก า นอเมริกา

15

า นการเ ิน
การ

13
17

ิต นอเมริกา

19

ก่อนออกเ น า
ริการอืน ากเรา

21

คู่มือเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

2

ทำ�ไมควรเลือกเรียนที่
อเมริก�?

คู่มือเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

3
WWW.HOTCOURSES.IN.TH

ทั่วทุกมุมโลกต่างมีสถาบันการศึกษาจำานวนมหาศาล ทำาไมนักศึกษามากมายจึงเลือกมา
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา? ลองมาดูกันว่าหากเลือกเรียนต่อที่นี่ คุณจะได้รับประสบการณ์
ชีวิตและทักษะด้านวิชาการที่ดีอย่างไรบ้าง

สัมผัสความหลากหลายทางเชื้อชาติ
…show more content…
เรียนต่ออเมริก� ดีอย่�งไร
2. ค้นห�หลักสูตร, มห�วิทย�ลัยและทุนก�รศึกษ�

4

ระบบก�รศึกษ�
อเมริก�
คู่มือเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

5
WWW.HOTCOURSES.IN.TH

ระบบการศึกษาสหรัฐอเมริกามีความแตกต่างจากประเทศไทยเล็กน้อย โดยเฉพาะ
ในการศึกษาระดับสูง ข้อมูลต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผู้สนใจเรียนต่อสหรัฐอเมริกาควรรู้ใน
เบื้องต้น
• หลักสูตรเต็มเวลาระดับปริญญาตรี (BACHELOR’S หรือ BA)
ใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี ขณะที่ระดับปริญญาโท (MASTER’S หรือ
MA) ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี
• ปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะได้เรียนวิชาที่
มีเนื้อหากว้างๆ ก่อน เพื่อสำารวจความชอบของตนเอง จากนั้น
จึงค่อยเลือกวิชาเอก (MAJOR) และวิชาโท (MINOR) ในปีการ
ศึกษาถัดไป
• ในสหรัฐอเมริกาจะมีการศึกษารูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า

Related Documents