Docs1 Essay

1256 Words Jan 18th, 2016 6 Pages
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN |Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| | |
|Số: 1384/ ĐHKTQD-TTĐTTT |Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015 |
|V/v công bố lịch thi kỳ 1 năm học 2014-2015 |
…show more content…
4. Chế độ ra đề, chấm thi, coi thi được thanh toán theo quy định hiện hành đối với Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE.

Thủ tục thanh toán đề nghị gặp đ/c Đoàn Hoài Phương tại phòng 104, nhà 14.

5. Sinh viên nộp đơn xin hoãn thi hoặc đổi ca thi (nếu có ca thi khác trong đợt thi này) cho Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE trước ngày thi 03 ngày (không tính thứ 7, chủ nhật). Sinh viên bị trùng ca thi và không có ca thi nào thay thế cần phản ánh ngay với Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE để giải quyết (gặp C.Loan, phòng 105 nhà 14).

Nếu đơn vị có ý kiến bổ sung hoặc thay đổi lịch thi đề nghị gửi văn bản về Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE trước ngày 06/11/2015 (liên hệ đ/c Hoàng Tố Loan, phòng 105 nhà 14, theo địa chỉ Email: loandc_neu@yahoo.com; điện thoại 0989138779).

| |KT. HIỆU TRƯỞNG |
|Nơi nhận: |PHÓ HIỆU TRƯỞNG |
|- GS Trung (Phó HT, để điều hành) | |
|- Như trên |(Đã

Related Documents