Essay on Desiderata

1323 Words Aug 11th, 2012 6 Pages
Desiderata by Max Ehrmann

Go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence.
As far as possible without surrender be on good terms with all persons.
Speak your truth quietly and clearly; and listen to others, even the dull and the ignorant; they too have their story.
Avoid loud and aggressive persons, they are vexations to the spirit.
If you compare yourself with others, you may become vain and bitter; for always there will be greater and lesser persons than yourself.
Enjoy your achievements as well as your plans.
Keep interested in your own career, however humble; it is a real possession in the changing fortunes of time.
Exercise caution in your business affairs; for the world is
…show more content…
Makisama ka, ipahiwatig mo ang iyong damdamin at niloloob, makinig ka sa mga nagtitiwala sa iyo at mga kuwento at drama ng buhay; may matutuhan sa mga kuwentong ito at ng iba kahit man sila'y di umabot sa kolehiyo.

Iwasan mo iyong mga mayayabang at pasikat sa mundo, masisira ang araw mo at tataas lang ang presyon mo. Huwag mong ihintulad ang sarili mo sa ibang tao dahil ikaw ay malilito dahil palagi at siguradong may mga matatalino at bobo kaysa sa iyo. Huwag mong pagaksayahin ng panahon ito at hindi ka mananalo!

Magpakasasa ka sa mga nagawa mo at natupad mo sa buhay. Huwag mong pababayaan at liitin ang sarili mo.
Gawin mo ang mga binabalak at hinahangad sa buhay. Kapag natupad mo ang mga ito - katumbas nito ay bundok na ginto kahit mukang pilak lang sa ibang mata ng tao.

Magingat ka sa buhay at tandaan mo na maraming manloloko sa mundo.
Huwag ka lamang mabubulag sa mga ito, mayroon pa ring mababait na taong katulad mo at marangal na tao tulad ng mga patay sa sementeryo!
May mga bayani sa araw-araw di mulang sila napapanaw!

Iwasan mo ang pagkukunwari. Patulan mo ang tibok ng puso mo; mahalin mo iyong mga gusto mo...kahit sino man ito...babae, lalake, iyong biyanan mo o iyong may mga utang sa iyo.
Sila ay lalago...dadami at ipapahiwatig at ibabalik sa ibang tao ang kabutihan at tulong mo.

Pagtanda mo, makikita

Related Documents