Debate About Fair Value Accounting Essay

1348 Words Mar 31st, 2015 6 Pages
NHỮNG TRANH LUẬN VỀ KẾ TOÁN GIÁ HỢP LÝ
Christian Leuz, 2009 Kế toán giá trị hợp lý đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong hệ thống kế toán quốc tế, tuy nhiên cũng không phải là không có những ý kiến trái chiều về việc sử dụng kế toán theo giá trị hợp lý. Đặc biệt, trong cuộc khủng hoảng tài chính gần đây (2007-2009) có nhiều ý kiến cho rằng kế toán giá trị hợp lý có tác động đáng kể đến khủng hoảng tài chính ở Mỹ và toàn thế giới. Trong một nghiên cứu năm 2009, Christian Leuz đã nổ lực tập hợp những ý kiến tranh cãi về kế toán giá hợp lý và tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân của những tranh cãi đó. Vậy kế toán giá trị hợp lý là gì và những ý kiến phản đối chủ yếu về giá trị hợp lý là gì? Giá trị hợp lý theo định nghĩa của
…show more content…
Tuy nhiên, nếu không sử dụng giá trị hợp lý thì giải pháp nào sẽ thay thế, rõ ràng có thể thấy đó không phải là giá gốc như những người chỉ trích mặc nhiên ngầm định là thế vì giá gốc cũng không cung cấp thông tin cần thiết trong nhiều trường hợp. Thêm nữa, khi nói giá trị hợp lý không phản ánh được giá trị cơ bản của tài sản khi thông tin thị trường không hữu hiệu thì chuẩn mực không ngăn cản doanh nghiệp bổ sung thông tin thuyết minh về giá trị cơ bản ban đầu của tài sản trên báo cáo tài chính. Vấn đề quan trọng đặt ra khi chỉ trích giá trị hợp lý và tìm giải pháp thay thế không phải chỉ xem xét mặt lợi và hại của kế toán giá hợp lý mà còn xem xét lợi hại của cả phương án thay thế. Sự nghi ngại lớn nhất về kế toán giá hợp lý trong thời kỳ khủng hoảng chính là việc kế toán giá hợp lý có tác động cộng hưởng với chu kỳ lên xuống của nền kinh tế và làm trầm trọng hơn khủng hoảng thông qua hiệu ứng lan truyền. Trong giai đoạn tăng trưởng, kế toán giá hợp lý và việc ghi tăng giá trị tài sản cho phép các ngân hàng nâng cao đòn bẩy khiến cho hệ thống tài chính dễ bị công kích và khủng hoảng thêm tồi tệ. Ngược lại, kế toán giá gốc không có phép ghi tăng giá trị tài sản và tạo ra một nguy cơ tiềm tàng mà sẽ xuất hiện khi có khủng hoảng. Nhưng việc cho phép ghi tăng giá trị tài sản theo thị trường có thể cung cấp một dấu hiệu cảnh báo sớm trước thời kỳ khủng hoảng, hơn nữa trong kế toán giá gốc các ngân hàng cũng có thể tăng đòn bẩy

Related Documents