Ddddd Essay

950 Words May 31st, 2014 4 Pages
ĐỀ ÁN M¤N HỌC
VËn dông phu¬ng ph¸p thèng kª nghiªn cøu 1 vÊn ®Ò SV quan t©m ( vÝ dô: sù ưa thÝch mét lo¹i s¶n phÈm tiªu dïng…)

Yªu cÇu
• Lµm viÖc theo nhãm (tèi ®a 5 nguêi – kh«ng giíi h¹n sè tèi thiÓu) • §¨ng ký truíc
§Ò tµi nghiªn cóu Thµnh viªn tham gia trong nhãm

• KÕt qu¶: b¸o c¸o tæng hîp
Cì mÉu ®iÒu tra: 150 ThiÕt kÕ ®uîc b¶ng c©u hái

Tµi liÖu tham kh¶o
• Lý thuyÕt thèng kª
– LËp phu¬ng ¸n ®iÒu tra – Phu¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin – Phu¬ng ph¸p xö lý kÕt qu¶

• Marketing
– ThiÕt kÕ b¶ng c©u hái – Phu¬ng ph¸p tiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ truêng

C¸c phu¬ng ph¸p sö dông ®Ó tæng hîp – ph©n tÝch
• Phu¬ng ph¸p ph©n nhãm • Phu¬ng ph¸p sö dông b¶ng vµ ®å thÞ thèng kª • Sö dông Mo; Me • Sử dụng kiến thức chương 1-5
…show more content…
• Buíc 8: KiÓm tra söa ch÷a vµ hoµn chØnh b¶ng c©u hái • • • • •

QuyÕt ®Þnh vÒ d¹ng c©u hái vµ c©u tr¶ lêi.

• 3 d¹ng c©u hái chÝnh:
– C©u hái ®ãng: C©u hái trong ®ã ®· cã mét sè phu¬ng ¸n tr¶ lêi, nguêi tr¶ lêi chØ ®îc phÐp chän trong c¸c c¸ch tr¶ lêi ®· nªu. – C©u hái më: Nguêi ®uîc hái tù do tr¶ lêi theo ý riªng cña m×nh mµ kh«ng cã mét sù gîi ý nµo truíc. – C©u hái kiÓm ®Þnh: Nguêi ®uîc hái tr¶ lêi theo ý riªng cña m×nh trong khu«n khæ h¹n chÕ nªu ra.

C©u hái ®ãng
• C©u hái ph©n ®«i: Lo¹i c©u hái nµy chØ cho phÐp 2 kh¶ n¨ng tr¶ lêi: cã hoÆc kh«ng. • C©u hái ®¸nh dÊu t×nh huèng theo danh s¸ch: Lµ lo¹i c©u hái ®· cã mét danh s¸ch c©u tr¶ lêi. • C©u hái cã nhiÒu lùa chän: Gièng nhu c©u hái ®¸nh dÊu t×nh huèng theo danh s¸ch, nhòng nguêi tr¶ lêi ®uîc phÐp ®¸nh dÊu vµo nhiÒu c©u tr¶ lêi. • C©u hái bËc thang: Danh s¸ch t×nh huèng cã thÓ tr¶ lêi ®îc s¾p xÕp theo bËc thang tõ thÊp lªn cao hoÆc nguîc l¹i; hoÆc cã thÓ tr¶ lêi b»ng c¸ch cho ®iÓm theo thang ®iÓm.

C©u hái më
• C©u hái tù do tr¶ lêi: Ngêi tr¶ lêi tù tr¶ lêi theo ý m×nh trong ph¹m vi c©u hái ®Æt ra. • C©u hái th¨m dß: Sau khi dïng c©u hái tù do, nguêi hái cã thÓ ®a ra c©u hái th¨m dß ®Ó t×m hiÓu s©u h¬n vÊn ®Ò nªu ra. Lo¹i c©u hái nµy thuêng dïng ®Ó pháng vÊn trùc tiÕp. • C©u hái hoµn thiÖn (Completion techniques): Lo¹i c©u hái nµy ®uîc dïng kh¸ phæ biÕn. Nguêi tr¶ lêi sÏ ph¶i hoµn thµnh nèt vÊn ®Ò cßn dang dë tuú theo ý kiÕn cña hä.

CÊu tróc b¶ng c©u hái


Më ®Çu: Nªn b¾t ®Çu

Related Documents