Business Management Essay

1362 Words Jun 8th, 2012 6 Pages
1.Artifact (archaeology), an object formed by humans, particularly one of interest to archaeologists

3.Para sa mga unang Pilipino, ang mga burol, kapatagan at batis ay may mga ispiritung higit na makapangyarihan sa mga tao. ang mga ito ay maaaring mabuti o masamang ispiritu. kailangang igalang o handugan ng mga seremonya ang mga ito upang matuwa sa mga tao at patuloy na magbantay sa kapaligiran.

Ang mga unang pilipino ay naniniwalang hindi ganap na namamatay ang tao.

Naniniwala rin ang mga pilipino na ang pinakamakapangyarihang manlilikha sa daigdig ay si Bathala. naniniwala sila na si Bathala ay nasa langit at hindi nila makakausap. ngunit sa paghahandog nila sa mga ispiritu o anito, nakakaratingt kay Bathala ang kanilang mga
…show more content…
Ito ay ayonl sa kanyang pamumuhay sa ibabaw ng daigdig. Kung siya ay mabuti, siya ay pinaniniwalaang mapupunta sa langit at kung siya ay masama, siya ay mapupunta sa impyerno. Isang magandang halimbawang nagpapakita ng pananampalataya n gating mga ninuno ay ang tapayang panlibingan (burial jar) na natagpuan sa kweba ng Manunggul Palawan. Ang disenyo ng takip ng tapayan ay dalawang pigura ng diwata na nakasakay sa bangka na naghahatid sa kaluluwa ng namatay sa kabilang buhay sa kailaliman ng dagat. Nagbibigay din ng alay ang ating mga ninuno sa kanilang mga anito. Ang mga ito ay sinasabayan din ng seremonya. Ang mga seremonyang ito ay pinangungunahan ng mga babaylan habang nagkakantahan ng papuri at nagsasayawan ang mga tao.

Bangang Manunggul
Isa sa mga pinakatampok na artifact ng matandang panahon sa kapuluan ang Bangang Manunggul na natagpuan sa Yungib Manunggul, kuwebang bahagi ng Kompleks ng mga Yungib Tabon sa Lipuun Point, Quezon, Palawan.
Tinatayang nilikha ang Banga sa pagitan ng 890-710 BC na siyang petsang natukoy para sa Yungib. Ibig sabihin, mga 2,150 taon bago pa pumaloob ang Islam sa Mindanao at Sulu o mga 2,550 taon bago pumaloob ang Kristiyanismo sa kapuluan. Mahalaga ang bagay na ito para sa paglalarawan ng paniniwalang ispiritwal ng mga sinaunang Pilipino na mamamalas na buo na 2,000 taon bago pa pumaloob ang Islam at Kristiyanismo sa

Related Documents