Analysis: Object Oriented Analysis Of LOGO

3977 Words 16 Pages
Register to read the introduction… 50

CNPM Hướng đối tượng – Các giai đoạn

LOGO

Object Oriented Design - OOD  Giai đoạn tổ chức chương trình thành các tập hợp đối tượng cộng tác,
• mỗi đối tượng trong đó là thực thể của một lớp. • Các lớp là thành viên của một cây cấu trúc với mối quan hệ thừa kế.

 Tạo thiết kế dựa trên
• • • • kết quả của giai đoạn OOA, những quy định phi chức năng, những yêu cầu về môi trường, những yêu cầu về khả năng thực thi
51

CNPM Hướng đối tượng – Các giai đoạn

LOGO

Object Oriented Design - OOD  Trong giai đoạn OOD, nhà thiết kế định nghĩa
• các chức năng, thủ tục (operations), • thuộc tính (attributes) • mối quan hệ của một hay nhiều lớp (class) và quyết định chúng cần phải được điều chỉnh sao cho phù hợp với môi trường phát triển • thiết kế ngân hàng dữ liệu và áp dụng các kỹ thuật tiêu chuẩn hóa

52

CNPM Hướng đối tượng – Các giai
…show more content…
Công việc chính của macro process là liên quan đến quản lý kỹ thuật của hệ thống trong việc chú trọng đến yêu cầu của người dùng và thời gian hoàn thành sản phẩm mà ít quan tâm đến chi tiết thiết kế hệ thống
56

Qui trình Booch
Macro process:

LOGO

 Quan niệm hoá (conceptualization) : xác định yêu cầu căn bản, mục tiêu của hệ thống  Phân tích và phát triển mô hình : sử dụng sơ đồ để mô hình hoá đối tượng hệ thống ; xác định vai trò và trách nhiệm của các đối tượng ; mô hình hoá hành vi của hệ thống thông qua các kịch bản mô tả hành vi.  Thiết kế : thiết kế kiến trúc của hệ thống, các mối quan hệ giữa các lớp, các lớp sẽ được cài đặt, các vị trí định vị xử lý.  Cài đặt, tiến hoá : tinh chế hệ thống thông qua nhiều vòng lặp. Lập trình cài đặt phần mềm.  Bảo trì : điều chỉnh lỗi phát sinh, cập nhật các yêu 57 cầu mới

Qui trình Booch

LOGO

Micro process :  mô tả các hoạt động chi tiết của mỗi giai đoạn thông qua việc phân chia thành các hoạt động chi tiết theo từng nhóm phát triển hoặc theo từng đơn vị thời gian (giờ, ngày, tuần,…).

58

RUP/UML

(Rational Unified

Related Documents