Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
person
umuntu abantu 1
married woman (derogatory)
umfazi abafazi 1
boy
umfana abafana 1
gentleman
umnumzane abanumzane 1
neighbor
umakhelwane omakhelwane 1a
nurse
unesi onesi 1a
teacher
uthisha othisha 1a
corrugated iron
uthayela othayela 1a
who?
ubani? obani? 1a
tail
umsila imisila 2
maize
ummbila 2
bed
umbhede imibhede 2
spear
umkhonto imikhonto 2
hole
umgodi imigodi 2
knife
ummese imimese 2
butter
ibhotela 3
porridge
iphalishi amaphalishi 3
bucket
ibhakede amabhakede 3
jacket
ibhantshi amabhantshi 3
mouse
ingundane amagundane 3
thief
isela amasela 3
gun
isibhamu izibhamu 4
disease
isifo izifo 4
sieve
isisefo izisefo 4
brick
isitini izitini 4
ox
inkabi izinkabi 5
goat
imbuzi izimbuzi 5
house
indlu izindlu 5
dog
inja izinja 5
maiden
intombi izintombi 5