Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back
uphethwe yisisu
she has a stomach ache
uphethwe ukuthukuthela
she is sick with anger
uqulekile
she fainted
igama lengane nguBeauty
the child's name is Beauty
umemeza abantu
she calls out for people (summons urgently)
udinga usizo
she wants help
unina uqulekile
her mother fainted
isangoma sibula amathambo bese sithi makavuthele
the sangoma brought out the bones and said to blow on them
umtholampilo
clinic/hospital
kunzima ukubona udokotela
it is difficult to see the doctor
kuhlala kunabantu abaningi
the line has many people
kulula ukubona udokotela
it is easy to see the doctor
ufuna ukudonsa igazi lakhe
he wants to take her blood
uyakwehlela
she's coughing