Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
gronkowce

cechy
co zaliczamy
S. aureus, saprophyticus, epidermidis

groniaste skupiska komorek, jednakowe wymiary we wszystkich plaszczyznach, podzialy w wielu plaszczyznach

preferuja warunki tlenowe, ale moga zyc jako wzglednie beztlenowe

katalazododatnie

rosna w obecnosci 7,5% NaCl
Staphylococcus aureus
cechy
ściana kom: rybitolowy kwas tejchowy

peptydoglikan - z mostkami pentaglicynowymi przylaczonymi to tetrapeptydow zwiazanych z kw muraminowym

katalazo i koagulazo +, fermentuje manitol

wszechstronnie wyksztalcony w czynniki zjadliwosci, determinuja wywolywanie roznych postaci zakazen, wykorzystujac rozne patomechanizmy. Poczawszy od inwazji i tworzenie ropni az po dzialanie egzotoksyn

wzglednie oporny drobnoutroj, kolonizuje skore i bl sluzowe ludzi u 30% zrowych ludzi - nosicielstwo. Zakazenia najczesciej z czlowieka na czlowieka

Pojawienie sie szczepow metycilinoopornych wsrod nasosicieli - zagrozenie epidemiologiczne
Staphylococcus aureus
czynniki zjadliwosci
EGZOTOKSYNY:
1. pirogenne
2. epidermolityczne
3. leukocydyna

1.1. enterotoksyny A-F
ciepłotrwale bialka, oporne na trwawienie. "A" - wiekszosc zatruc pokarmowych, wymioty, biegunki, superantygen
1.2 Toksyna-1 zespolu wstrzasu toksycznego, TSST1
niewydolnosc wielonarzadowa, wstrzas, superanygen

2.1 i 2
eksofoliatyna 1 i 2, toksyny zluszczajace, uszkadzaja desmosomy, rozszczepiaja ziasnista wasrstwe naskorka

3. lekocydyna
niszczy wielojadrzaste leukocyty i makrofagi

HEMOLIZYNY:
alfa, beta, gamma
ulatwiaja inwazje, liza erytrocytow

BIALKO A
powierzchniowe, wiaze Fc IgG, blokuja opsonizacje,
+ bialko wiazace fibronektyne, kolagen, fibrynogen

ENZYMY:
beta - laktamaza, fibrynolizyna, DNA-aza, fosfolipaza, hialuronidaza, czynnik CF (scina fibrynogen) - modyfikuja, inaktywuja antybiotyk, penetracja do tkanek
Staphylococcus aureus
chorobotwórczość
1. zakazenia SKÓRNE
2. GŁĘBOKIE
3. choroby wywolane toksynami

1. wystepuja najczesciej, charakteryzuja sie intensywnym, ropnym zapaleniem, miejscowa martwica tk)
1.1 zapalenie mieszkow wlosowych 1.2 czyraki 1.3 jeczmenie 1.4 ropnie i czyraki mnogie

2.1 zakazenie szpiku i kosci
2.2 zapalenie pluc, polaczone z tworzen ropni w tk pluc, szczegolnie u osob z obniozona odpornosci
2.3 ostre zapal wsierdzia
2.4 zapal stawow, ropnie narzadowe

3.1 gronkowcowe zatrucie pokarmowe, najczesciej przez A; gwaltowne wymioty, biegunka, po 1-5h od spozycia

3.2 SSSS zapalenie sluszczajace skory - powstanie duzych pecherzy ktorej pekaja i odslaniaja skore wlasciowa. Lagodny przebieg: liszajec precherzowy i plonnica

3.3 Zespol wstrzasu toksycznego, TSS - wielonarzadowa choroba goroczkowa, moze prowadzi do niewydolnosci, wstrzasu i smierci
Staphylococcus epidermidis i saprophyticus
koagulazo ujemne, nie maja czynnika CF, nie fermentuja manitolu

oportunistyczne zakazenie u z obnizona odpornoscia, saprophyticus - zakazenia ukladu moczowego

epidermidis - flora fizjologiczna skory, zakazenia oportunistyczne, szczegolnie u chorych z wszczepionym implantem, wytwarza sluzowy glikokaliks - podloze do tworzenia biofilmu na podlozach sztucznych. hemolizyna alfa beta, esteraza, lipaza, proteaza
Paciorkowce
cechy
podzial
podziały wzdłuż jednej osi dlatego układają się w łańcuchu lub parach

katalazo ujemne
wiekszosc względnie tlenowe
rosna najlepiej na agarze z dodatkiem krwi - dostarcza katalazy i pozwala na wzrost tlenowy

podzial na podtawie zdolnosci hemolizy:

alfa, częściowo hemolizujące (zielony kolor na agarze przejscie hemoglobiny w methe.) - pneumoniae, paciorkowce zieleniejące s. viridans = orale (np mutans)

beta - pelna hemoliza: agalactiae, pyogenes, przezroczysta strefa na podlozu agarowym

gamma, nie hemolizujace: cześć enterokoków (paciorkowce kałowe)

podzia Lancefielda:
grupa A - pyogens, B - agalactiae, D - eneterokoki, niesklasyfikowane: orale, pneumoniae
streptococcus pyogenes
czynniki zjadliwosci
otoczka hialuronowa - hamuje fagocytoze

BIAŁKA oMFG!:
M - antyfagocytarne, antykomplementarne, silny immunogen
F- wiazace fibronektyne czynnik adhezyjny, ulatwia przyleganie do nablonka gardla
G-hamuje fagocytoze przez wiazanie Fc IgG

WIELOCUKIER C i antygeny bl cytoplazmatycznej - rola w chorobach popaciorkowcowych o podlozu immunologicznym bo Ag podobne do ludzik Ag tkankowych

EGZOTOKSYNY
1. erytrogenne - dziala na podwzgorze, pirogen, powoduje wysypke plonniczą
2. egzotoksyna A - podobna do 1, superantygen, odpowiedzialna za objawy ogolne
3. egzotoksyna B - odpowiada za niszczenie tk u pacjenot w z martwiczym zapaleniem powiezi
4. toksyna sercowo watrobowa

HEMOLIZYNY
1. streptolizyna O - wrażliwe na oxygen i silny immunogen, toksyczna dla eryto i leuko
2. streptolizyna S - niewrazliwe na tlen i nie immunogen, ale tez dzialanie hemolityczne i cytotoksyczne

ENZYMY
hialuronidaza, proteinaza, streptokinaza, nukleazy - czynniki rozprzestrzeniania
streptococcus pyogenes
chorobotworczosc
1. zakazenia pierwotne
- przede wszystkim ropne
2. nieropne nastepstwa choroby

1.1 zapalenie gardla i angina
1.2 ropne zapalenie skory, liszajec 1.3 róza 1.4 celluitis 1.5 gorączka połogowa 1.6 martwiecze zapelnie powiezi 1.7 zapalenie ucha srodkowego, zatok, wyrostka sutkowego, pluc, bakteriemia (radziej), 1.8 płonnica 1.9 paciorkowcowy zespol wstrzasu toksycznego

2.1 gorączka reumatyczna (zapalenie serca, wielostawowe, plasawica, rumień brzezny)
2.2 ostre paciorkowcowe klebuszkowe zapalenie nerek
2.3 rumien guzowaty
streptococcus agalactiae
nalezy do gr. beta hemolizujacych

stanowia florę fizjologiczną

czesto izolowane u zdrowych ludzi z:
jamy nosowo gardlowej
jamu ustnej
pochwy
przewodu pokarmowego

czynnik etiologiczny zakazen noworodkow podczas przechodzenia przez kanal rodny - zapalenie opon mr, pluc, sepsa
paciorkowce kalowe
enterokoki
m. in. Enterococcus faecalis, faecium

skladnik flory fizjo przewodu pokarmowego, jamu ustnej

chorobotworczosc - typowe patogeny oportunistyczne, wazny element zakazen szpitalnych, szczegolnie OIOM (wzrost spowodowany szerokim stosowaniem cefalosporyn i aminoglikozydow

zakazenia drog moczowych!, gruczolu krokowego

bakteryjne zapalenie wsierdzia!

zakazenie OUN; w obrebie jamy brzusznej; skory i tk miekkichduza wytrzumalosc na niekorzystna warunki srodowiska (roznica od innych paciorkowcow) (w tym antybiotyki)
streptococcus orale
s. mitis, mutans, salivarius
alfa hemolizujace, mikroaerofline

flora fizjologiczna jamus ustnej i nosogardzieli

nieprawidlowa higiena jamy ustnej - nadmierny rozwoj - czynnik etiologiczny prochnicy

gdy obnizona odpornosc i uraz w jamie ustnej np po zabiegu stomatologicznym - przejciowa bateriemia
-> kolonizacja zastawek, szczegolnie z wada

Gdy zmiana niszy ekologicznej viridans - PODOSTRE BAKTERYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA
streptococcus pneumoniae
dwoinka zapalenia pluc
pneumokok

chatakterystyka i czynniki zjadliwosci
jajowate ziarnowce tworzace pary, katalazoujemny, alfa hemolizujacy, wrazliwy na żółć i optochinę, mikroaerofil, nie posiada swoistych grupowo antygenow w ść kom

otoczka polisacharydowa - wlasciwosci antyfagocytarne (tylko szczepy otoczkowe sa patogenne)

proteaza IgA -inaktywuje IgA
białka adhezyjne
pneumolizyna - uszkodzenie nablonku migawkowego
hialuronidaza
fibrynolizyna
leukocydyna
fimbrie - przyleganie do nabł
streptococcus pneumoniae
chorobotworczosc
mozliwe bezobjawowe nosicielstwo, atak w immunosupresji

bakteryjne zapalenie pluc u doroslych i dzieci

zapalenie ucha srodkowego ( u dzieci latwo rozszczerza sie na opony)
opon mr
zatok
oskrzeli

szerza sie droga kropelkowa, z czlow na czlow

takze zapalenie stawow
wyrostka sutkowatego
otrzewnej
oplucnej

ciezszy przebieg i wieksze prawdopodobienstwo infekcji wieksze przy braku sledziony - jak dla wszystkich otoczkowych bakterii