• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/2000

Click to flip

2000 Cards in this Set

 • Front
 • Back
勺, 的
sháo, de
一, 不, 杯
yī, bù, bēi
一, 不, 歪
yī, bù, wāi
一, 不, 甭
yī, bù, béng
一, 不, 丕, 胚
yī, bù, pī, pēi
一, 上, 卡
yī, shàng, qiǎ
一, 不, 否, 咅, 部
yī, bù, fǒu, pǒu, bù
一, 上, 忐
yī, shàng, tǎn
一, 不, 否, 咅, 倍
yī, bù, fǒu, pǒu, bèi
一, 不, 否, 咅, 陪
yī, bù, fǒu, pǒu, péi
一, 不, 否, 咅, 菩
yī, bù, fǒu, pǒu, pú
一, 不, 否, 咅, 培
yī, bù, fǒu, pǒu, péi
一, 不, 否, 咅, 賠
yī, bù, fǒu, pǒu, péi
一, 不, 否, 咅, 剖
yī, bù, fǒu, pǒu, pōu
一, 不, 否, 咅, 焙
yī, bù, fǒu, pǒu, bèi
一, 下, 忑
yī, xià, tè
止, 正, 是, 提
zhǐ, zhèng, shì, tí
子, 了
zǐ, le
才, 在
cái, zài
止, 正, 是, 題
zhǐ, zhèng, shì, tí
大, 交, 校
dà, jiāo, xiào
大, 交, 較
dà, jiāo, jiào
大, 去, 法
dà, qù, fǎ
大, 交, 效
dà, jiāo, xiào
止, 正, 是, 匙
zhǐ, zhèng, shì, chí
止, 正, 是, 堤
zhǐ, zhèng, shì, dī
止, 正, 是, 隄
zhǐ, zhèng, shì, dī
大, 交, 咬
dà, jiāo, yǎo
大, 交, 郊
dà, jiāo, jiāo
大, 交, 餃
dà, jiāo, jiǎo
大, 交, 跤
dà, jiāo, jiāo
大, 交, 狡
dà, jiāo, jiǎo
大, 交, 皎
dà, jiāo, jiǎo
一, 七, 柒
yī, qī, qī
一, 上, 示, 宗
yī, shàng, shì, zōng
一, 亟, 極
yī, jí, jí
一, 上, 示, 奈
yī, shàng, shì, nài
一, 上, 示, 祭
yī, shàng, shì, jì
一, 上, 示, 蒜
yī, shàng, shì, suàn
一, 上, 示, 柰
yī, shàng, shì, nài
一, 上, 云, 雲
yī, shàng, yún, yún
一, 貳, 膩
yī, èr, nì
一, 上, 云, 魂
yī, shàng, yún, hún
一, 上, 云, 耘
yī, shàng, yún, yún
一, 上, 云, 紜
yī, shàng, yún, yún
大, 天, 送
dà, tiān, sòng
大, 天, 吞
dà, tiān, tūn
人, 仁
rén, rén
人, 夊
rén, suī
大, 去, 丟
dà, qù, diū
大, 去, 劫
dà, qù, jié
大, 去, 怯
dà, qù, qiè
大, 去, 祛
dà, qù, qū
大, 立, 位
dà, lì, wèi
左-工, 有, 賄
zuǒ, yǒu, huì
左-工, 有, 郁
zuǒ, yǒu, yù
左-工, 有, 囿
zuǒ, yǒu, yòu
左-工, 有, 鮪
zuǒ, yǒu, wěi
一, 三, 王, 往
yī, sān, huáng, wǎng
一, 三, 王, 狂
yī, sān, huáng, kuáng
一, 三, 王, 皇
yī, sān, wáng, huáng
大, 因, 恩
dà, yīn, ēn
一, 三, 王, 汪
yī, sān, huáng, wāng
一, 三, 王, 旺
yī, sān, huáng, wàng
人, 欠, 次, 資
rén, qiàn, cì, zī
一, 三, 王, 枉
yī, sān, huáng, wǎng
一, 三, 王, 匡
yī, sān, huáng, kuāng
大, 因, 姻
dà, yīn, yīn
大, 因, 咽
dà, yīn, yān
一, 二, 五, 伍
yī, èr, wǔ, wǔ
一, 二, 五, 吾
yī, èr, wǔ, wú
大, 太, 汰
dà, tài, tài
一, 二, 亘, 宣
yī, èr, gèn, xuān
戈, 我, 義, 議
gē, wǒ, yì, yì
大, 央, 英
dà, yāng, yīng
大, 立, 垃
dà, lì, lā
大, 立, 粒
dà, lì, lì
戈, 我, 義, 儀
gē, wǒ, yì, yí
大, 立, 泣
dà, lì, qì
大, 立, 笠
dà, lì, lì
戈, 我, 義, 蟻
gē, wǒ, yì, yǐ
弋, 戈, 我, 義
yì, gē, wǒ, yì
囗, 中, 用
wéi, zhōng, yòng
也, 他
yě, tā
大, 央, 映
dà, yāng, yìng
人, 千, 年
rén, qiān, nián
一, 七, 切, 沏
yī, qī, qiē, qī
大, 央, 殃
dà, yāng, yāng
大, 央, 盎
dà, yāng, àng
大, 央, 秧
dà, yāng, yāng
大, 夬, 決
dà, guài, jué
弋, 戈, 我, 哦
yì, gē, wǒ, é
弋, 戈, 我, 鵝
yì, gē, wǒ, é
弋, 戈, 我, 俄
yì, gē, wǒ, é
弋, 戈, 我, 餓
yì, gē, wǒ, è
弋, 戈, 我, 峨
yì, gē, wǒ, é
弋, 戈, 我, 娥
yì, gē, wǒ, é
大, 夫, 替
dà, fū, tì
大, 亦, 跡
dà, yì, jī
大, 夫, 扶
dà, fū, fú
大, 夬, 缺
dà, guài, quē
大, 夾, 俠
dà, jiā, xiá
大, 亢, 抗
dà, kàng, kàng
大, 亢, 航
dà, kàng, háng
大, 夾, 狹
dà, jiā, xiá
大, 夾, 峽
dà, jiā, xiá
大, 夾, 頰
dà, jiā, jiá
大, 夾, 挾
dà, jiā, xié
大, 夾, 陝
dà, jiā, shǎn
大, 亢, 坑
dà, kàng, kēng
大, 夬, 訣
dà, guài, jué
大, 夬, 袂
dà, guài, mèi
大, 夬, 抉
dà, guài, jué
大, 亢, 骯
dà, kàng, āng
大, 亢, 杭
dà, kàng, háng
大, 亢, 炕
dà, kàng, kàng
大, 亢, 伉
dà, kàng, kàng
大, 天, 忝, 添
dà, tiān, tiǎn, tiān
大, 天, 忝, 舔
dà, tiān, tiǎn, tiǎn
人, 亥, 該
rén, hài, gāi
大, 去, 盍, 蓋
dà, qù, hé, gài
大, 去, 盍, 瞌
dà, qù, hé, kē
大, 去, 盍, 磕
dà, qù, hé, kē
大, 去, 盍, 嗑
dà, qù, hé, kè
大, 立, 拉, 啦
dà, lì, lā, la
人, 亥, 孩
rén, hài, hái
人, 久, 疚
rén, jiǔ, jiù
人, 久, 玖
rén, jiǔ, jiǔ
人, 久, 灸
rén, jiǔ, jiǔ
人, 久, 畝
rén, jiǔ, mǔ
女, 好
nǚ, hǎo
人, 欠, 軟
rén, qiàn, ruǎn
人, 千, 仟
rén, qiān, qiān
人, 千, 阡
rén, qiān, qiān
大, 立, 並, 普
dà, lì, bìng, pǔ
人, 眾-罒, 眾
rén, zhòng, zhòng
大, 立, 並, 碰
dà, lì, bìng, pèng
人, 亥, 核
rén, hài, hé
也, 地
yě, dì
人, 亥, 刻
rén, hài, kè
人, 欠, 歉
rén, qiàn, qiàn
人, 欠, 砍
rén, qiàn, kǎn
人, 欠, 吹
rén, qiàn, chuī
人, 欠, 款
rén, qiàn, kuǎn
人, 欠, 飲
rén, qiàn, yǐn
人, 欠, 欽
rén, qiàn, qīn
人, 欠, 坎
rén, qiàn, kǎn
人, 欠, 炊
rén, qiàn, chuī
人, 亥, 咳
rén, hài, ké
人, 亥, 駭
rén, hài, hài
人, 亥, 骸
rén, hài, hái
人, 亥, 劾
rén, hài, hé
人, 亥, 閡
rén, hài, hé
大, 夬, 快, 筷
dà, guài, kuài, kuài
人, 夂, 各, 路
rén, zhǐ, gè, lù
大, 夫, 規, 窺
dà, fū, guī, kuī
大, 吴, 吳, 誤
dà, cè, wú, wù
大, 耷, 羍, 達
dà, dā, tà, dá
大, 亦, 奕, 赤
dà, yì, yì, chì
大, 亦, 奕, 弈
dà, yì, yì, yì
大, 吴, 吳, 娛
dà, cè, wú, yú
大, 吴, 吳, 虞
dà, cè, wú, yú
人, 夂, 各, 格
rén, zhǐ, gè, gé
大, 尢, 拋-扌, 拋
dà, wāng, lì, pāo
刀, 到, 倒
dāo, dào, dǎo
人, 夂, 各, 客
rén, zhǐ, gè, kè
也, 她
yě, tā
人, 欠, 次, 姿
rén, qiàn, cì, zī
人, 欠, 次, 瓷
rén, qiàn, cì, cí
人, 欠, 次, 咨
rén, qiàn, cì, zī
人, 夂, 各, 絡
rén, zhǐ, gè, luò
人, 夂, 各, 略
rén, zhǐ, gè, lüè
人, 夂, 各, 閣
rén, zhǐ, gè, gé
人, 夂, 各, 洛
rén, zhǐ, gè, luò
囗, 中, 忠
wéi, zhōng, zhōng
人, 夂, 各, 駱
rén, zhǐ, gè, luò
人, 夂, 各, 咎
rén, zhǐ, gè, jiù
人, 夂, 各, 烙
rén, zhǐ, gè, lào
人, 夂, 各, 酪
rén, zhǐ, gè, lào
人, 夂, 各, 賂
rén, zhǐ, gè, lù
人, 夂, 各, 骼
rén, zhǐ, gè, gé
人, 夂, 各, 胳
rén, zhǐ, gè, gē
囗, 中, 沖
wéi, zhōng, chōng
囗, 中, 仲
wéi, zhōng, zhòng
囗, 中, 衷
wéi, zhōng, zhōng
囗, 中, 甩
wéi, zhōng, shuǎi
囗, 中, 佣
wéi, zhōng, yòng
人, 从, 從, 縱
rén, cóng, cóng, zòng
人, 从, 從, 蹤
rén, cóng, cóng, zòng
人, 从, 從, 聳
rén, cóng, cóng, sǒng
人, 从, 從, 慫
rén, cóng, cóng, sǒng
為, 偽
wèi, wěi
中, 史, 吏, 事
zhōng, shǐ, lì, shì
人, 从, 僉, 驗
rén, cóng, qiān, yàn
來, 麥
lái, mài
來, 萊
lái, lái
小, 隙-阝, 你, 您
xiǎo, xì, nǐ, nín
人, 从, 僉, 簽
rén, cóng, qiān, qiān
人, 欠, 旡, 既
rén, qiàn, jì, jì
人, 从, 僉, 劍
rén, cóng, qiān, jiàn
來, 睞
lái, lài
來, 徠
lái, lái
人, 从, 僉, 險
rén, cóng, qiān, xiǎn
人, 从, 僉, 檢
rén, cóng, qiān, jiǎn
人, 从, 僉, 臉
rén, cóng, qiān, liǎn
口, 言, 這
kǒu, yán, zhè
人, 欠, 盜-皿, 盜
rén, qiàn, xián, dào
人, 欠, 盜-皿, 羨
rén, qiàn, xián, xiàn
人, 从, 僉, 撿
rén, cóng, qiān, jiǎn
人, 欠, 旡, 簪-日
rén, qiàn, jì, zān
人, 从, 僉, 斂
rén, cóng, qiān, liǎn
人, 从, 僉, 鹼
rén, cóng, qiān, jiǎn
人, 从, 僉, 儉
rén, cóng, qiān, jiǎn
人, 夂, 夅-夂, 舛
rén, zhǐ, kuà, chuǎn
人, 夂, 夅-夂, 夅
rén, zhǐ, kuà, jiàng
中, 史, 吏, 使
zhōng, shǐ, lì, shǐ
目, 看
mù, kàn
八, 小, 隙-阝, 你
bā, xiǎo, xì, nǐ
囗, 中, 甬, 通
wéi, zhōng, yǒng, tōng
也, 施
yě, shī
丂, 可, 呵
kǎo, kě, hē
又, 尤, 就
yòu, yóu, jiù
也, 拖
yě, tuō
也, 牠
yě, tā
也, 池
yě, chí
也, 馳
yě, chí
囗, 中, 周, 調
wéi, zhōng, zhōu, diào
也, 弛
yě, chí
中, 備-亻, 備, 憊
zhōng, bèi, bèi, bèi
囗, 中, 備-亻, 備
wéi, zhōng, bèi, bèi
囗, 中, 周, 週
wéi, zhōng, zhōu, zhōu
丂, 可, 何, 荷
kǎo, kě, hé, hé
囗, 中, 史, 駛
wéi, zhōng, shǐ, shǐ
囗, 中, 史, 吏
wéi, zhōng, shǐ, lì
中, 甫, 尃, 博
zhōng, fǔ, fū, bó
囗, 中, 甫, 補
wéi, zhōng, fǔ, bǔ
囗, 中, 甬, 痛
wéi, zhōng, yǒng, tòng
囗, 中, 周, 雕
wéi, zhōng, zhōu, diāo
囗, 中, 周, 凋
wéi, zhōng, zhōu, diāo
囗, 中, 周, 惆
wéi, zhōng, zhōu, chóu
囗, 中, 周, 稠
wéi, zhōng, zhōu, chóu
囗, 中, 周, 綢
wéi, zhōng, zhōu, chóu
中, 甬, 勇, 踴
zhōng, yǒng, yǒng, yǒng
中, 甬, 勇, 湧
zhōng, yǒng, yǒng, yǒng
囗, 中, 甬, 勇
wéi, zhōng, yǒng, yǒng
囗, 中, 甫, 輔
wéi, zhōng, fǔ, fǔ
丂, 可, 河
kǎo, kě, hé
囗, 中, 庸, 傭
wéi, zhōng, yōng, yōng
囗, 中, 甫, 捕
wéi, zhōng, fǔ, bǔ
囗, 中, 甫, 埔
wéi, zhōng, fǔ, pǔ
中, 甫, 尃, 傅
zhōng, fǔ, fū, fù
囗, 中, 甫, 鋪
wéi, zhōng, fǔ, pū
中, 甫, 浦, 蒲
zhōng, fǔ, pǔ, pú
中, 甫, 尃, 縛
zhōng, fǔ, fū, fú
中, 甫, 匍, 葡
zhōng, fǔ, pú, pú
囗, 中, 甫, 浦
wéi, zhōng, fǔ, pǔ
囗, 中, 甬, 桶
wéi, zhōng, yǒng, tǒng
中, 甫, 尃, 敷
zhōng, fǔ, fū, fū
中, 甫, 尃, 搏
zhōng, fǔ, fū, bó
囗, 中, 甫, 哺
wéi, zhōng, fǔ, bǔ
囗, 中, 甫, 舖
wéi, zhōng, fǔ, pù
中, 甫, 尃, 膊
zhōng, fǔ, fū, bó
囗, 中, 甫, 脯
wéi, zhōng, fǔ, fǔ
中, 甫, 尃, 溥
zhōng, fǔ, fū, pǔ
囗, 中, 甫, 匍
wéi, zhōng, fǔ, pú
囗, 中, 甫, 尃
wéi, zhōng, fǔ, fū
囗, 中, 甬, 誦
wéi, zhōng, yǒng, sòng
囗, 中, 甬, 俑
wéi, zhōng, yǒng, yǒng
囗, 中, 甬, 恿
wéi, zhōng, yǒng, yǒng
丂, 可, 柯
kǎo, kě, kē
丂, 可, 苛
kǎo, kě, kē
丂, 可, 坷
kǎo, kě, kě
丂, 可, 叵
kǎo, kě, pǒ
文, 吝
wén, lìn
文, 雯
wén, wén
文, 紋
wén, wén
文, 斌
wén, bīn
文, 蚊
wén, wén
文, 虔
wén, qián
文, 紊
wén, wèn
巳, 已, 以, 似
sì, yǐ, yǐ, sì
土, 生, 青, 請
tǔ, shēng, qīng, qǐng
丂, 可, 阿, 啊
kǎo, kě, ā, a
工, 功
gōng, gōng
十, 古, 固, 個
shí, gǔ, gù, gè
目, 相, 想
mù, xiāng, xiǎng
女, 恕, 如
nǚ, shù, rú
子, 字
zǐ, zì
日, 白, 者, 都
rì, bái, zhě, dōu
丂, 可, 哥, 歌
kǎo, kě, gē, gē
工, 紅
gōng, hóng
戶, 所
hù, suǒ
土, 生, 性
tǔ, shēng, xìng
丂, 可, 奇, 騎
kǎo, kě, qí, qí
工, 項
gōng, xiàng
丂, 可, 奇, 寄
kǎo, kě, qí, jì
來, 嗇, 牆
lái, sè, qiáng
工, 攻
gōng, gōng
丂, 可, 奇, 倚
kǎo, kě, qí, yǐ
來, 嗇, 薔
lái, sè, qiáng
丂, 可, 奇, 椅
kǎo, kě, qí, yǐ
丂, 可, 奇, 崎
kǎo, kě, qí, qí
丂, 可, 奇, 畸
kǎo, kě, qí, jī
子, 李
zǐ, lǐ
盥-水-皿, 覀, 要, 腰
jú, yāo, yào, yāo
廾, 盥-水-皿, 覀, 要
gǒng, jú, yāo, yào
工, 缸
gōng, gāng
工, 虹
gōng, hóng
出, 拙
chū, zhuó
出, 茁
chū, zhuó
出, 祟
chū, suì
出, 絀
chū, chù
出, 黜
chū, chù
工, 扛
gōng, káng
工, 肛
gōng, gāng
土, 生, 青, 情
tǔ, shēng, qīng, qíng
业, 對
zhuó, duì
盥-水-皿, 學, 覺, 攪
jú, xué, jué, jiǎo
廾, 盥-水-皿, 學, 覺
gǒng, jú, xué, jué
肉, 能, 態
ròu, néng, tài
土, 生, 青, 清
tǔ, shēng, qīng, qīng
十, 什
shí, shí
十, 士, 寺, 時
shí, shì, sì, shí
囪, 曾, 會, 繪
cōng, céng, huì, huì
子, 仔
zǐ, zǐ
囪, 曾, 會, 薈
cōng, céng, huì, huì
囪, 曾, 會, 燴
cōng, céng, huì, huì
肉, 能, 熊
ròu, néng, xióng
戶, 門, 問
hù, mén, wèn
而, 耐
ér, nài
心, 愛-夂, 愛
xīn, ài, ài
自, 咱
zì, zán
子, 孔
zǐ, kǒng
又, 友
yòu, yǒu
上, 示, 宗, 崇
shàng, shì, zōng, chóng
上, 示, 祭, 際
shàng, shì, jì, jì
而, 耍
ér, shuǎ
上, 示, 宗, 綜
shàng, shì, zōng, zōng
上, 示, 宗, 粽
shàng, shì, zōng, zòng
子, 孜
zǐ, zī
彳, 後
chì, hòu
子, 孑
zǐ, jié
子, 孓
zǐ, jué
上, 示, 宗, 棕
shàng, shì, zōng, zōng
己, 起
jǐ, qǐ
卂, 訊
xìn, xùn
上, 示, 祭, 察
shàng, shì, jì, chá
上, 示, 祭, 蔡
shàng, shì, jì, cài
目, 見, 現
mù, jiàn, xiàn
上, 示, 奈, 捺
shàng, shì, nài, nà
日, 東, 重, 動
rì, dōng, zhòng, dòng
馬, 嗎
mǎ, ma
心, 蕊
xīn, ruǐ
心, 芯
xīn, xīn
日, 東, 重, 種
rì, dōng, zhòng, zhòng
上, 示, 柰, 隸
shàng, shì, nài, lì
戶, 門, 們
hù, mén, men
上, 云, 雲, 曇
shàng, yún, yún, tán
土, 生, 姓
tǔ, shēng, xìng
工, 空, 控
gōng, kōng, kòng
八, 小, 少, 省
bā, xiǎo, shǎo, shěng
土, 生, 牲
tǔ, shēng, shēng
日, 白, 者, 著
rì, bái, zhě, zháo
殳-又, 沒-氵, 沒
shú, mù, méi
土, 生, 笙
tǔ, shēng, shēng
土, 生, 甥
tǔ, shēng, shēng
日, 旦, 但
rì, dàn, dàn
八, 小, 少, 沙
bā, xiǎo, shǎo, shā
口, 言, 信
kǒu, yán, xìn
止, 此, 些
zhǐ, cǐ, xiē
工, 空, 腔
gōng, kōng, qiāng
八, 小, 少, 吵
bā, xiǎo, shǎo, chǎo
八, 小, 少, 妙
bā, xiǎo, shǎo, miào
身, 謝
shēn, xiè
屮, 之, 市
chè, zhī, shì
八, 小, 尖
bā, xiǎo, jiān
八, 小, 少, 砂
bā, xiǎo, shǎo, shā
八, 小, 少, 秒
bā, xiǎo, shǎo, miǎo
八, 小, 少, 抄
bā, xiǎo, shǎo, chāo
八, 小, 雀
bā, xiǎo, què
八, 小, 少, 炒
bā, xiǎo, shǎo, chǎo
八, 小, 少, 鈔
bā, xiǎo, shǎo, chāo
八, 小, 少, 紗
bā, xiǎo, shǎo, shā
八, 小, 少, 眇
bā, xiǎo, shǎo, miǎo
口, 言, 音, 章
kǒu, yán, yīn, zhāng
土, 生, 星, 醒
tǔ, shēng, xīng, xǐng
冎, 咼, 過
guǎ, guō, guò
左-工, 廾, 盥-水-皿, 學
zuǒ, gǒng, jú, xué
又, 寸, 㝵, 得
yòu, cùn, dé, dé
土, 生, 星, 猩
tǔ, shēng, xīng, xīng
土, 生, 星, 腥
tǔ, shēng, xīng, xīng
日, 東, 陳
rì, dōng, chén
小, 少, 沙, 娑
xiǎo, shǎo, shā, suō
小, 少, 沙, 鯊
xiǎo, shǎo, shā, shā
力, 男
lì, nán
夕, 多, 移
xī, duō, yí
土, 生, 青, 精
tǔ, shēng, qīng, jīng
小, 少, 眇, 渺
xiǎo, shǎo, miǎo, miǎo
工, 江, 鴻
gōng, jiāng, hóng
毛, 冉, 那, 哪
máo, rǎn, nà, nǎ
己, 記
jǐ, jì
夕, 多, 爹
xī, duō, diē
儿, 兄, 兌, 說
ér, xiōng, duì, shuō
夕, 多, 侈
xī, duō, chǐ
夕, 多, 哆
xī, duō, duō
肉, 能, 罷, 擺
ròu, néng, bà, bǎi
巳, 已, 台, 始
sì, yǐ, tái, shǐ
八, 小, 隙-阝, 妳
bā, xiǎo, xì, nǐ
工, 巩, 恐
gōng, gǒng, kǒng
木, 林, 麻, 麼
mù, lín, má, mó
文, 彣, 彥, 產
wén, wén, yàn, chǎn
言, 音, 章, 障
yán, yīn, zhāng, zhàng
巳, 已, 台, 治
sì, yǐ, tái, zhì
言, 音, 章, 彰
yán, yīn, zhāng, zhāng
日, 東, 重, 量
rì, dōng, zhòng, liàng
口, 言, 音, 意
kǒu, yán, yīn, yì
己, 改
jǐ, gǎi
自, 臱, 邊
zì, yān, biān
又, 及, 級
yòu, jí, jí
言, 音, 章, 蟑
yán, yīn, zhāng, zhāng
口, 只, 咫
kǒu, zhǐ, zhǐ
言, 音, 章, 樟
yán, yīn, zhāng, zhāng
土, 生, 青, 猜
tǔ, shēng, qīng, cāi
十, 計
shí, jì
屮, 之, 芝
chè, zhī, zhī
土, 生, 青, 睛
tǔ, shēng, qīng, jīng
工, 巫, 誣
gōng, wū, wū
工, 貢, 槓
gōng, gòng, gàng
自, 息, 熄
zì, xī, xī
工, 貢, 贛
gōng, gòng, gàn
土, 生, 青, 晴
tǔ, shēng, qīng, qíng
出, 屈, 掘
chū, qū, jué
出, 屈, 窟
chū, qū, kū
土, 生, 青, 靖
tǔ, shēng, qīng, jìng
出, 屈, 崛
chū, qū, jué
出, 屈, 倔
chū, qū, jué
自, 息, 媳
zì, xī, xí
土, 生, 青, 蜻
tǔ, shēng, qīng, qīng
林, 麻, 麼, 嬤
lín, má, mó, mā
工, 壬, 飪
gōng, rén, rèn
工, 巩, 鞏
gōng, gǒng, gǒng
日, 白, 者, 諸
rì, bái, zhě, zhū
十, 直, 悳, 真
shí, zhí, dé, zhēn
方, 防
fāng, fáng
方, 房
fāng, fáng
文, 彣, 彥, 顏
wén, wén, yàn, yán
弋, 戈, 或, 國
yì, gē, huò, guó
日, 白, 者, 豬
rì, bái, zhě, zhū
八, 小, 肖, 消
bā, xiǎo, xiào, xiāo
戈, 戊, 成, 城
gē, wù, chéng, chéng
日, 白, 者, 暑
rì, bái, zhě, shǔ
文, 彣, 彥, 諺
wén, wén, yàn, yàn
日, 東, 重, 衝
rì, dōng, zhòng, chōng
巳, 已, 台, 胎
sì, yǐ, tái, tāi
巳, 已, 台, 怡
sì, yǐ, tái, yí
巳, 已, 台, 抬
sì, yǐ, tái, tái
日, 白, 者, 緒
rì, bái, zhě, xù
禾, 和
hé, hé
日, 東, 重, 童
rì, dōng, zhòng, tóng
巳, 已, 台, 颱
sì, yǐ, tái, tái
日, 白, 者, 署
rì, bái, zhě, shǔ
日, 白, 者, 屠
rì, bái, zhě, tú
日, 白, 者, 賭
rì, bái, zhě, dǔ
巳, 已, 台, 怠
sì, yǐ, tái, dài
巳, 已, 台, 苔
sì, yǐ, tái, tái
象, 像
xiàng, xiàng
巳, 已, 台, 冶
sì, yǐ, tái, yě
巳, 已, 台, 殆
sì, yǐ, tái, dài
巳, 已, 台, 貽
sì, yǐ, tái, yí
日, 白, 者, 煮
rì, bái, zhě, zhǔ
日, 白, 者, 睹
rì, bái, zhě, dǔ
言, 音, 意, 憶
yán, yīn, yì, yì
八, 小, 尒, 爾
bā, xiǎo, ěr, ěr
日, 白, 者, 堵
rì, bái, zhě, dǔ
日, 白, 者, 奢
rì, bái, zhě, shē
丌, 其, 期
jī, qí, qī
八, 小, 肖, 趙
bā, xiǎo, xiào, zhào
日, 東, 重, 鍾
rì, dōng, zhòng, zhōng
方, 芳
fāng, fāng
子, 季, 悸
zǐ, jì, jì
入, 矢, 知, 智
rù, shǐ, zhī, zhì
日, 東, 重, 董
rì, dōng, zhòng, dǒng
毛, 冉, 那, 挪
máo, rǎn, nà, nuó
三, 王, 皇, 凰
sān, wáng, huáng, huáng
子, ㄊ, 棄
zǐ, tú, qì
日, 東, 重, 腫
rì, dōng, zhòng, zhǒng
方, 妨
fāng, fáng
子, 孫, 遜
zǐ, sūn, xùn
而, 耑, 端
ér, zhuān, duān
方, 訪
fāng, fǎng
而, 耑, 瑞
ér, zhuān, ruì
又, 皮, 被
yòu, pí, bèi
力, 加, 架
lì, jiā, jià
又, 及, 急
yòu, jí, jí
言, 音, 意, 億
yán, yīn, yì, yì
子, 孚, 浮
zǐ, fú, fú
力, 加, 嘉
lì, jiā, jiā
么, 幺幺, 幾, 機
yāo, yōu, jī, jī
八, 小, 肖, 稍
bā, xiǎo, xiào, shāo
八, 小, 肖, 銷
bā, xiǎo, xiào, xiāo
子, ㄊ, 充, 統
zǐ, tú, chōng, tǒng
八, 小, 嗩-口, 鎖
bā, xiǎo, suǒ, suǒ
十, 卌, 無, 舞
shí, xì, wú, wǔ
方, 彷
fāng, fǎng
方, 仿
fāng, fǎng
言, 音, 意, 臆
yán, yīn, yì, yì
工, 壬, 任, 賃
gōng, rén, rèn, lìn
止, 正, 定, 綻
zhǐ, zhèng, dìng, zhàn
方, 坊
fāng, fāng
八, 小, 肖, 悄
bā, xiǎo, xiào, qiǎo
斗, 科
dǒu, kē
八, 小, 肖, 宵
bā, xiǎo, xiào, xiāo
八, 小, 肖, 屑
bā, xiǎo, xiào, xiè
八, 小, 肖, 逍
bā, xiǎo, xiào, xiāo
八, 小, 肖, 削
bā, xiǎo, xiào, xuē
方, 愣
fāng, lèng
方, 紡
fāng, fǎng
八, 小, 肖, 哨
bā, xiǎo, xiào, shào
方, 肪
fāng, fáng
八, 小, 肖, 俏
bā, xiǎo, xiào, qiào
八, 小, 肖, 梢
bā, xiǎo, xiào, shāo
子, 孚, 乳
zǐ, fú, rǔ
八, 小, 肖, 峭
bā, xiǎo, xiào, qiào
八, 小, 肖, 捎
bā, xiǎo, xiào, shāo
力, 加, 賀
lì, jiā, hè
八, 小, 隙-阝, 穆
bā, xiǎo, xì, mù
八, 小, 隙-阝, 隙
bā, xiǎo, xì, xì
八, 小, 嗩-口, 瑣
bā, xiǎo, suǒ, suǒ
又, 及, 吸
yòu, jí, xī
力, 加, 駕
lì, jiā, jià
子, 孚, 孵
zǐ, fú, fū
子, 孚, 俘
zǐ, fú, fú
力, 加, 咖
lì, jiā, kā
子, 孱, 潺
zǐ, chán, chán
而, 耑, 喘
ér, zhuān, chuǎn
而, 耑, 揣
ér, zhuān, chuǎi
日, 東, 棟
rì, dōng, dòng
卜, 占, 站
bǔ, zhān, zhàn
入, 矢, 知, 痴
rù, shǐ, zhī, chī
日, 東, 凍
rì, dōng, dòng
力, 加, 茄
lì, jiā, qié
力, 加, 珈
lì, jiā, jiā
力, 加, 枷
lì, jiā, jiā
入, 矢, 知, 蜘
rù, shǐ, zhī, zhī
又, 及, 煞
yòu, jí, shà
豕, 家, 傢
shǐ, jiā, jiā
又, 及, 圾
yòu, jí, jí
豕, 家, 嫁
shǐ, jiā, jià
心, 愛-夂, 曖
xīn, ài, ài
白, 者, 著, 躇
bái, zhě, zháo, chú
豕, 家, 稼
shǐ, jiā, jià
又, 及, 汲
yòu, jí, jí
十, 卌, 無, 撫
shí, xì, wú, fǔ
日, 昔, 錯
rì, xī, cuò
十, 卌, 無, 嫵
shí, xì, wú, wǔ
止, 正, 政
zhǐ, zhèng, zhèng
小, 尒, 爾, 彌
xiǎo, ěr, ěr, mí
日, 白, 怕
rì, bái, pà
木, 果, 課
mù, guǒ, kè
小, 尒, 爾, 璽
xiǎo, ěr, ěr, xǐ
小, 尒, 爾, 邇
xiǎo, ěr, ěr, ěr
向, 尙, 當, 檔
xiàng, shàng, dāng, dàng
女, 安, 案
nǚ, ān, àn
車, 陣
chē, zhèn
目, 見, 視
mù, jiàn, shì
匕, 艮, 很
bǐ, gèn, hěn
月, 明, 盟
yuè, míng, méng
日, 晶
rì, jīng
子, ㄊ, 流-氵, 流
zǐ, tú, tú, liú
木, 本, 笨
mù, běn, bèn
丌, 其, 基
jī, qí, jī
己, 配
jǐ, pèi
衣, 袁, 瞏, 還
yī, yuán, huán, hái
工, 巫, 筮, 巨
gōng, wū, shì, jù
月, 明, 萌
yuè, míng, méng
廾, 盥-水-皿, 申, 電
gǒng, jú, shēn, diàn
工, 巫, 噬, 距
gōng, wū, shì, jù
十, 直, 值
shí, zhí, zhí
屮, 之, 乏, 泛
chè, zhī, fá, fàn
十, 直, 悳, 聽
shí, zhí, dé, tīng
工, 巫, 噬, 拒
gōng, wū, shì, jù
屮, 之, 乏, 貶
chè, zhī, fá, biǎn
屮, 之, 乏, 眨
chè, zhī, fá, zhǎ
目, 相, 箱
mù, xiāng, xiāng
十, 古, 故, 做
shí, gǔ, gù, zuò
冓, 再
gòu, zài
日, 白, 伯
rì, bái, bó
屮, 之, 匝, 砸
chè, zhī, zā, zá
車, 軍, 運
chē, jūn, yùn
工, 巫, 噬, 矩
gōng, wū, shì, jǔ
日, 白, 拍
rì, bái, pāi
力, 另, 別, 捌
lì, lìng, bié, bā
子, ㄊ, 育, 徹
zǐ, tú, yù, chè
木, 本, 体
mù, běn, tǐ
工, 巫, 噬, 鉅
gōng, wū, shì, jù
工, 巫, 噬, 渠
gōng, wū, shì, qú
工, 巩, 茿, 築
gōng, gǒng, zhú, zhù
力, 勒
lì, lè
車, 連, 蓮
chē, lián, lián
女, 安, 按
nǚ, ān, àn
木, 果, 顆
mù, guǒ, kē
己, 紀
jǐ, jì
日, 白, 迫
rì, bái, pò
車, 轟
chē, hōng
十, 士, 寺, 等
shí, shì, sì, děng
目, 相, 廂
mù, xiāng, xiāng
目, 相, 湘
mù, xiāng, xiāng
日, 白, 柏
rì, bái, bǎi
力, 劣
lì, liè
車, 連, 鏈
chē, lián, liàn
首-丷, 首, 道, 導
shǒu, shǒu, dào, dǎo
止, 正, 整
zhǐ, zhèng, zhěng
又, 馭
yòu, yù
日, 白, 泊
rì, bái, bó
㫃, 游, 於
yǎn, yóu, yú
入, 全, 詮
rù, quán, quán
日, 白, 帕
rì, bái, pà
日, 白, 魄
rì, bái, pò
丁, 打
dīng, dǎ
入, 全, 痊
rù, quán, quán
日, 白, 舶
rì, bái, bó
女, 母, 每, 海
nǚ, mǔ, měi, hǎi
入, 全, 拴
rù, quán, shuān
女, 姦
nǚ, jiān
十, 直, 置
shí, zhí, zhì
至, 室
zhì, shì
木, 果, 夥
mù, guǒ, huǒ
八, 四
bā, sì
而, 耑, 微-彳, 微
ér, zhuān, wēi, wēi
十, 士, 吉, 結
shí, shì, jí, jiē
木, 果, 棵
mù, guǒ, kē
戶, 門, 開
hù, mén, kāi
木, 果, 裸
mù, guǒ, luǒ
木, 果, 彙
mù, guǒ, huì
木, 果, 裹
mù, guǒ, guǒ
刀, 分, 份
dāo, fēn, fèn
木, 果, 踝
mù, guǒ, huái
木, 果, 窠
mù, guǒ, kē
又, 寸, 討
yòu, cùn, tǎo
凡, 鳳
fán, fèng
田, 里, 理
tián, lǐ, lǐ
口, 舌, 話
kǒu, shé, huà
牙, 呀, 吧
yá, ya, ba
己, 忌
jǐ, jì
直, 悳, 真, 填
zhí, dé, zhēn, tián
直, 悳, 真, 鎮
zhí, dé, zhēn, zhèn
二, 五, 吾, 語
èr, wǔ, wú, yǔ
方, 放, 敫, 激
fāng, fàng, jiǎo, jī
舟, 前, 剪
zhōu, qián, jiǎn
舟, 前, 箭
zhōu, qián, jiàn
耳, 取, 最, 撮
ěr, qǔ, zuì, cuō
向, 尙, 當, 擋
xiàng, shàng, dāng, dǎng
才, 材
cái, cái
直, 悳, 真, 慎
zhí, dé, zhēn, shèn
又, 皮, 破
yòu, pí, pò
十, 直, 植
shí, zhí, zhí
直, 悳, 真, 顛
zhí, dé, zhēn, diān
女, 安, 鞍
nǚ, ān, ān
子, ㄊ, 流-氵, 疏
zǐ, tú, tú, shū
才, 財
cái, cái
向, 尙, 當, 噹
xiàng, shàng, dāng, dāng
三, 王, 狂, 逛
sān, huáng, kuáng, guàng
方, 旁, 榜
fāng, páng, bǎng
舟, 前, 煎
zhōu, qián, jiān
十, 針
shí, zhēn
十, 直, 殖
shí, zhí, zhí
子, ㄊ, 流-氵, 琉
zǐ, tú, tú, liú
宀, 向, 尙, 當
mián, xiàng, shàng, dāng
子, ㄊ, 流-氵, 毓
zǐ, tú, tú, yù
子, ㄊ, 流-氵, 硫
zǐ, tú, tú, liú
弓, 弟, 第
gōng, dì, dì
子, ㄊ, 流-氵, 梳
zǐ, tú, tú, shū
亼, 合, 給
jí, hé, gěi
己, 妃
jǐ, fēi
十, 直, 矗
shí, zhí, chù
車, 軍, 輝
chē, jūn, huī
車, 軍, 揮
chē, jūn, huī
方, 旁, 膀
fāng, páng, bǎng
民, 眠
mín, mián
夂, 各, 路, 露
zhǐ, gè, lù, lù
口, 言, 音, 竟
kǒu, yán, yīn, jìng
止, 此, 紫
zhǐ, cǐ, zǐ
東, 重, 量, 糧
dōng, zhòng, liàng, liáng
丌, 其, 棋
jī, qí, qí
方, 旁, 傍
fāng, páng, bàng
方, 旁, 螃
fāng, páng, páng
方, 旁, 謗
fāng, páng, bàng
方, 旁, 徬
fāng, páng, páng
方, 旁, 磅
fāng, páng, bàng
才, 閉
cái, bì
目, 見, 硯
mù, jiàn, yàn
方, 旁, 鎊
fāng, páng, bàng
丌, 其, 旗
jī, qí, qí
且, 組
qiě, zǔ
夕, 外
xī, wài
丌, 其, 欺
jī, qí, qī
化-亻, 老, 孝, 教
huà, lǎo, xiào, jiào
方, 放, 敖, 傲
fāng, fàng, áo, ào
方, 放, 敫, 邀
fāng, fàng, jiǎo, yāo
力, 另, 拐
lì, lìng, guǎi
手, 失, 跌
shǒu, shī, diē
止, 此, 柴
zhǐ, cǐ, chái
方, 放, 敫, 繳
fāng, fàng, jiǎo, jiǎo
十, 士, 仕
shí, shì, shì
水, 泉, 原, 願
shuǐ, quán, yuán, yuàn
日, 白, 百, 陌
rì, bái, bǎi, mò
十, 汁
shí, zhī
戈, 戊, 成, 誠
gē, wù, chéng, chéng
方, 放, 敖, 熬
fāng, fàng, áo, áo
止, 此, 疵
zhǐ, cǐ, cī
方, 放, 敖, 遨
fāng, fàng, áo, áo
日, 白, 百, 佰
rì, bái, bǎi, bǎi
止, 此, 雌
zhǐ, cǐ, cí
日, 旦, 昜, 場
rì, dàn, yáng, chǎng
手, 失, 秩
shǒu, shī, zhì
方, 放, 敫, 竅
fāng, fàng, jiǎo, qiào
方, 放, 敖, 贅
fāng, fàng, áo, zhuì
丌, 其, 淇
jī, qí, qí
十, 士, 寺, 特
shí, shì, sì, tè
卜, 占, 點
bǔ, zhān, diǎn
丌, 其, 箕
jī, qí, jī
毛, 求, 球
máo, qiú, qiú
車, 軍, 渾
chē, jūn, hún
手, 失, 迭
shǒu, shī, dié
手, 失, 軼
shǒu, shī, yì
三, 王, 皇, 煌
sān, wáng, huáng, huáng
民, 泯
mín, mǐn
女, 母, 每, 梅
nǚ, mǔ, měi, méi
十, 士, 寺, 持
shí, shì, sì, chí
車, 軍, 暈
chē, jūn, yūn
十, 古, 苦
shí, gǔ, kǔ
由, 油
yóu, yóu
三, 王, 皇, 惶
sān, wáng, huáng, huáng
車, 軍, 暉
chē, jūn, huī
三, 王, 皇, 徨
sān, wáng, huáng, huáng
弋, 式, 試
yì, shì, shì
三, 王, 皇, 遑
sān, wáng, huáng, huáng
三, 王, 皇, 隍
sān, wáng, huáng, huáng
三, 王, 皇, 蝗
sān, wáng, huáng, huáng
止, 癶, 發, 廢
zhǐ, bò, fā, fèi
隹, 進
zhuī, jìn
女, 母, 每, 敏
nǚ, mǔ, měi, mǐn
戈, 戊, 成, 盛
gē, wù, chéng, shèng
止, 癶, 發, 撥
zhǐ, bò, fā, bō
女, 母, 每, 悔
nǚ, mǔ, měi, huǐ
三, 王, 匡, 框
sān, huáng, kuāng, kuàng
東, 重, 董, 懂
dōng, zhòng, dǒng, dǒng
羊, 羕, 樣
yáng, yàng, yàng
水, 泉, 原, 源
shuǐ, quán, yuán, yuán
口, 言, 音, 暗
kǒu, yán, yīn, àn
白, 者, 諸, 儲
bái, zhě, zhū, chǔ
東, 重, 童, 鐘
dōng, zhòng, tóng, zhōng
三, 王, 匡, 筐
sān, huáng, kuāng, kuāng
止, 正, 証
zhǐ, zhèng, zhèng
日, 早, 卓, 掉
rì, zǎo, zhuó, diào
止, 正, 症
zhǐ, zhèng, zhèng
又, 帇, 聿, 書
yòu, niè, yù, shū
止, 癶, 發, 潑
zhǐ, bò, fā, pō
弋, 戈, 戊, 成
yì, gē, wù, chéng
止, 正, 征
zhǐ, zhèng, zhēng
丶, 主, 住
zhǔ, zhǔ, zhù
女, 母, 每, 霉
nǚ, mǔ, měi, méi
女, 母, 每, 侮
nǚ, mǔ, měi, wǔ
夕, 名, 銘
xī, míng, míng
言, 音, 竟, 境
yán, yīn, jìng, jìng
女, 母, 每, 晦
nǚ, mǔ, měi, huì
女, 母, 每, 誨
nǚ, mǔ, měi, huì
止, 正, 焉
zhǐ, zhèng, yān
女, 毋, 婁, 數
nǚ, wú, lóu, shù
高, 京, 景, 影
gāo, jīng, jǐng, yǐng
東, 重, 童, 撞
dōng, zhòng, tóng, zhuàng
十, 直, 悳, 德
shí, zhí, dé, dé
冖, 同-口, 同, 洞
mì, mào, tóng, dòng
日, 昔, 惜
rì, xī, xī
又, 皮, 彼
yòu, pí, bǐ
土, 社
tǔ, shè
十, 士, 志, 誌
shí, shì, zhì, zhì
口, 言, 音, 黯
kǒu, yán, yīn, àn
口, 言, 音, 戠
kǒu, yán, yīn, shì
東, 重, 童, 憧
dōng, zhòng, tóng, chōng
白, 者, 署, 薯
bái, zhě, shǔ, shǔ
東, 重, 童, 瞳
dōng, zhòng, tóng, tóng
東, 重, 童, 幢
dōng, zhòng, tóng, chuáng
冖, 同-口, 同, 筒
mì, mào, tóng, tǒng
二, 五, 吾, 悟
èr, wǔ, wú, wù
冖, 同-口, 同, 銅
mì, mào, tóng, tóng
十, 士, 寺, 待
shí, shì, sì, dài
白, 者, 署, 曙
bái, zhě, shǔ, shǔ
又, 寸, 尋
yòu, cùn, xún
ㄙ, 公
sī, gōng
冖, 同-口, 同, 恫
mì, mào, tóng, dòng
冖, 同-口, 同, 衕
mì, mào, tóng, tòng
日, 昔, 借
rì, xī, jiè
又, 皮, 頗
yòu, pí, pō
言, 音, 竟, 鏡
yán, yīn, jìng, jìng
二, 五, 吾, 衙
èr, wǔ, wú, yá
二, 五, 吾, 晤
èr, wǔ, wú, wù
二, 五, 吾, 齬
èr, wǔ, wú, yǔ
丌, 其, 斯, 撕
jī, qí, sī, sī
又, 皮, 坡
yòu, pí, pō
目, 相, 霜, 孀
mù, xiāng, shuāng, shuāng
丌, 其, 斯, 廝
jī, qí, sī, sī
又, 皮, 披
yòu, pí, pī
日, 白, 珀, 碧
rì, bái, pò, bì
女, 母, 姆
nǚ, mǔ, mǔ
又, 皮, 疲
yòu, pí, pí
又, 皮, 玻
yòu, pí, bō
日, 旦, 坦
rì, dàn, tǎn
冂, 高, 亮
jiǒng, gāo, liàng
言, 音, 戠, 識
yán, yīn, shì, zhì
冂, 高, 搞
jiǒng, gāo, gǎo
日, 白, 帛, 錦
rì, bái, bó, jǐn
又, 父, 斧
yòu, fù, fǔ
又, 帇, 聿, 建
yòu, niè, yù, jiàn
日, 白, 帛, 綿
rì, bái, bó, mián
亼, 合, 哈
jí, hé, hā
犬, 肰, 然, 燃
quǎn, rán, rán, rán
日, 白, 帛, 棉
rì, bái, bó, mián
又, 尤, 魷
yòu, yóu, yóu
才, 存, 荐
cái, cún, jiàn
又, 皮, 簸
yòu, pí, bò
乚, 長, 張, 漲
yǐn, cháng, zhāng, zhǎng
ㄑ, 水, 泉, 原
chuǎn, shuǐ, quán, yuán
女, 母, 拇
nǚ, mǔ, mǔ
匕, 比, 批
bǐ, bǐ, pī
戶, 門, 間, 簡
hù, mén, jiān, jiǎn
十, 古, 估
shí, gǔ, gū
日, 旦, 袒
rì, dàn, tǎn
刀, 分, 芬
dāo, fēn, fēn
羊, 美
yáng, měi
十, 廿, 庶, 度
shí, niàn, shù, dù
日, 昔, 措
rì, xī, cuò
丶, 主, 注
zhǔ, zhǔ, zhù
刀, 分, 紛
dāo, fēn, fēn
手, 拜, 湃
shǒu, bài, pài
木, 果, 巢, 剿
mù, guǒ, cháo, jiǎo
日, 早, 草, 皂
rì, zǎo, cǎo, zào
刀, 分, 盼
dāo, fēn, pàn
刀, 分, 粉
dāo, fēn, fěn
女, 奴, 努
nǚ, nú, nǔ