Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Var utgår M. pectoralis major ifrån?
Mediala hälften av nyckelbenets ventrala yta (pars clavicularis), framsidan av bröstbenet och de sex övre revbensbrosken (pars sternocostalis)
Litet stråk från rektusskidan
Vad innerverar M. pectoralis major?
nn. pectoralis
Var fäster M. pectoralis major?
Crista tuberculi majoris humeri
Vad gör M. pectoralis major?
Adduktion, inåtrotation i axelleden såväl som flexion av humerus.
Auxiliär inspirationsmuskel
Vilka olika lager delas de ytliga bröstmusklerna in i och vilka muskler ingår i respektive lager?
Tre lager:
Första ytligaste: m. pectoralis major.
Andra: m. pectoralis minor och m. subclavius
Tredje djupaste: m. serratus anterior
Var utgår M. pectoralis minor ifrån?
Costa 3-5
Vad innerverar M. pectoralis minor?
nn. pectoralis
Var fäster M. pectoralis minor?
Proc. coracoideus scapulae
Vad gör M. pectoralis minor?
Drar skulderbladet nedåt och framåt och revbenen uppåt.
Även en accessorisk inspiratinsmuskel
Vilken form har M. pectoralis minor?
Platt, trekantig muskel.
Var utgår M. subclavius ifrån?
Första revbenet och revbensbrosket
Vad innerverar M. subclavius?
n. subclavius
Var fäster M. subclavius?
Mellersta delen av nyckelbenets undre sida.
Vad gör M. subclavius?
Fixerar och sänker nyckelbenet.
Var utgår M. serratus anterior ifrån?
Costa 1-9
Vad innerverar M. serratus anterior?
n. thoracicus longus (C5-C8)
Var fäster M. serratus anterior?
Margo medialis scapulae, särskilt angulus inferior
Vad gör M. serratus anterior?
Abducerar och utåtroterar skulderbladet.
Håller tillsammans med m. rhomboideus fast margo medialis scapulae mot thorax.