Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
vehicle
che1
road
lu4
小时
hour
xiao3shi2
分钟
minute
fen1zhong1
year
nian2
圣诞节
Christmas
Sheng4dan4jie2
地铁
subway
di4tie3
自行车
bicycle
zi4xing2che1
旅馆
hotel
lv3guan3
地方
place
di4fang
ticket
piao4
天堂
paradise
tian1tang2
华盛顿
Washington
Hua2sheng4dun4
苏州
Suzhou
Su1zhou1
杭州
Hangzhou
Hang2zhou
operate, drive
kai1
ride
qi2
walk
zou3
上学
go to school
shang4xue2
would like
xiang3
celebrate, spend (holiday)
guo4
look for, find
zhao3
可能
maybe
ke3neng2
大概
probably
da4gai4
often
chang2
up
shang4
down
xia4
从...到
from…to
cong2…dao4
away from
li2
出租汽车
taxi
chu1zu1 qi4she1
电车
trolley-bus
dian4che1
street
jie1
警察
police
jing3cha2
护照
passport
hu4zhao4
签证
visa
qian1zheng4
旅行
travel
lv3xing2
旅行社
travel agency
lv3xing2she4
行李
luggage
xing2li
boat, ship
chuan2
海关
customs
hai3guan1
导游
guide
dao3you2
市中心
downtown
shi4 zhong1xin1
亚洲
Asia
Ya4zhou1
欧洲
Europe
Ou1zhou
美洲
America
Mei3zhou1
非洲
Africa
Fei1zhou1
澳洲
Australia
Ao4zhou1
new
xin1
close
jin4