Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/176

Click to flip

176 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
aceleyle
in haste
Ağrı geçti.
pain is gone
akraba
relative
Allah bilir!
God knows
allık anahtarlık
key holder
anlamsız
meaningless
asker
soldier
az once
a little while ago
bahçıvan
gardener
basın
press
Başıma geldi.
happened to me
bırakmak
to stop
biber
pepper
bozulmak
to be broken
bölüm
department
casus
spy
cinayet
murder
dergi
magazine
en azından
at least
fatura
bill (telephone etc.)
Geçmiş olsun!
Hope it will be over soo!
gergin
tense
gibi
around; like
sularında
around (clock)
gösteri
show
güvenli
safe
haber vermek
to inform
habersiz
not knowing
haydi
com on; let’s
hava almak
to get air
havadan sudankonuşmak
to have a small talk
hayal gücü
imagination
izlemek
to watch
inmek
to land (plane)
İnşallah!
I hope
karşılaşmak
to meet by chance
kaybolmak
to get lost
kemerini takmak
to fasten seat belt
kıskanç
jealous
kocaman
huge
kopya
copy
kötü not
bad grade
kulak kabartmak
to eavesdrop
küfretmek
to swear
lanet
damn
madalyon
medallion
marangoz
carpenter
Mehter Takımı
military band of Ottoman Empire
meraktan ölmek
dying to know; very curious
morali bozuk
be down
muhasebeci
accountant
nazik
kind
Ne oldu?
What happened?
Neden olmasın?
Why not?
Param kalmadı
I have no money left
pilot
pilot
pişmek
to get cooked
rahatlamış
relaxed
rahatsız etmek
to disturb
rimel
mascara
Sana ne oldu?
What happened to you?
sınavı geçmek
to pass the test
sorguya çekmek
to interrogate
soruşturma
investigation
suçlu
criminal
susmak
to stop crying
sütlük
milk pot
şaka
joke
tanıdık gelmek
seem familiar
None
tarif etmek
to describe
terzi
tailor
tesadüf
coincidence
tuzluk
salt shaker
vahşi orman
jungle
vücut
body
yabancı gememek
to find familiar
yaratıcı
creative
yardım istemek
to ask for help
yaşlanmak
to age; to get old
yavaş olmak
to slow down
yerine
instead of
yorucu
tiring
zor durumda
in a difficult situation
zorlamak
to force
abur cubur
junk food
açlıktan ölmek
to starve
altında
under
arkasında
behind
aşağı inmek
to go down
aşık olmak
to fall in love
atmak
to throw
Bana ne?
Why should I care?
başka bir
another
Beni ilgilendirmez.
It’s none of my business.
borç vermek
to lend money
bu defa
this time
buralarda
around here
büyük bir zevkle
with great pleasure
büyümek
to grow up
cesaret
courage
ceza
fine; punishment
çoçuk gibi davranmak
to behave like a child
değiştirmek
to change
denemek
to try
dikdörtgen
rectangular
dizi film
serial
doğru
directly; true
dört gözle beklemek
to look forward to
durak
stop (bus, taxi)
düz gitmek
to go straight
emir
order; command
etiket
price tag
günlük işler
routine
gürültü yapmak
to make noise
Hangisi?
Which one?
herif
fellow
hırsız
thief
hiçbiri
none of them
ışıkları açık bırakmak
to leave the lights on
ışıkları açmak
to turn on the lights
içinde
inside
iltifat etmek
to compliment
iptal etmek
to cancel
İyi eğlenceler
have fun
izlemek
to follow
kapıyı açmak
to open the door
kare
square
karşısinda
opposite
karşıya geçmek
to cross the street
kilo almak
to put on weight
koymak
to put
kuş
bird
leş gibi kokmak
to stink
makas
scissors
makyaj yapmak
to put on make-up
mantıklı
rationale
merak etmek
to get worried about
mum
candle
olmak
to happen
otomatik sulama sistemi
sprinkling system
önünde
in front of
pencereyi kapamak
to close the window
rehber
tourist guide
rica etmek
to ask (a favor); to request
sadece
only
sağa dönmek
to turn right
sağında
on the right (hand side of)
satılık
for sale
saygılı
respectful
saygısız
disrespectful
sessiz olmak
to be quiet
seve seve
with pleasure
sofrayı kurmak
to set the table
soğumak
to get cold
solunda
on the left (hand side)
söndürmek
to put out
Sözüm var.
I have promised
sulamak
to water; to sprinkle; to irrigate
tanıdık
familiar
tekrarlamak
to repeat
telefona bakmak
to answer the phone
televizyonu kapamak
to turn off the television
tepki
reaction
terbiyeli
well mannered
terbiyesiz
impolite; impertinent
ukala
snob
üstünde
on top of
ütülemek
to iron
vazo
vase
yakışmak
to suit; to become
yanlış anlamak
to misunderstand
yankesici
pickpocket
yasak
forbidden
yem vermek
to feed (fish; chicken; horse)
yuvarlak
round
tanık
witness