Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back
To osoba z charakterem.
Es una persona de carácter.
Ma dar do ludzi.
Tiene don de gentes.
Osiąga wszystko to, co sobie zaplanuje.
Logra lo que se propone.
Wzbudza zaufanie.
Inspira la confianza.
Jest dostępny, otwarty.
Es asequible.
Budzi sympatię u wszystkich.
Despierta la simpatía de todos.
Nie można go znieść. Nikt go nie znosi.
No hay quien lo aguante.
Rezygnuje, gdy napotyka najmniejszą przeszkodę.
Cede ante la menor dificultad.
Wie, czego chce.
Sabe lo que quiere.
Ma poczucie humoru.
Tiene sentido del humor.
Ma zły charakter.
Tiene muy mala índole.