Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/99

Click to flip

99 Cards in this Set

 • Front
 • Back
admit
kabul etmek
affair
sorun,mesele
appoint
atamak
attend
hazır bulunmak
consider
nezaket
content
memnun
effective
yürürlükte
entire
bütün
increase
artmak
lack
yoksunluk
observe
gözlemlemek
progress
ilerleme
alike
similar
awkward
ağır,hantal
mystery
gizem
pattern
motif,desen
pray
dua
rough
pürüzlü
shoot
vurma
claim
talep,iddia
debate
tartışma
doubt
kuşkulanmak
eventual
en sonunda
memory
hafıza,bellek
obvious
açıkça
prove
ispatlamak
voyage
sefer
anxiety
endişe
copper
bakır
fortune
şans
joy
sevinç
lay
yatırmak
numerous
birçok
occasion
fırsat
prevent
önelmek
sore
ağrı
treat
davranmak
ais
yardım etmek
aloud
yüksek ses
audience
dinleyiciler
demand
istem
dull
sıkıcı
efficient
verimli
encorurage
teşvik
fair
doğru,adil
investigate
soruşturma yapmak
retire
çekilmek
defend
savunmak
ache
ağrı çekmek
ambition
hırs
annoy
kızdırmak
attempt
kalkışmak
beat
dövmek
bend
eğmek,bükmek
burst
patlamak
bury
gömmek
charge
fiyat istemek
charm
çekicilik
command
buyurmak
commence
başlamak
drag
çekmek
drown
boğulmak
elder
büyük
enable
imkan tanımak
fade
solmak
fancy
arzulamak
favour
tat
fellow
adam,kişi
fierce
azılı,vahşi
flow
akmak
greatful
minnettar
impact
etkilemek
inquire
sorgulamak
measure
ölçmek
melt
erimek
mend
fix
mud
çamur
plenty
a lot of
postpone
ertelemek
realise
farkına varmak
relavant
alakalı
reserve
değiştirme
rope
halat
rush
hızlı,hareketli
settle
yerleşme
shelter
sığınak
sincere
samimiyet
slight
önemsiz
sour
ekşi
spare
yedek
spare
yedek
spill
dökmek
spit
şiş
spoil
çalınmış
steal
çalmak
trick
hile
warn
uyarmak
whisper
fısıltı
whistle
ıslık