Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/97

Click to flip

97 Cards in this Set

 • Front
 • Back
kağıt para
bank notes
kasiyer
cashier
değistirmek
change
kapalı
closed
dolar
dollar
döviz bozdurmak
exchange
döviz kurları
list of rates of exchange
para değiştirme gişesi
money changing window
açık
open
ödeme
payment
sterlin
pound (£)
bozuk para
small change
ödemek
to pay
turist çeki
tourist check
seyahat çeki
traveler’s check
sağ salim
safe and sound
sağ salim varış
safe arrival
sağlam senet
safe bill
kasa hırsızı
safe breaker
kasa yapımcısı
safe builder
kasa açıcısı
safe buster
güvenilier/emin/sağlam/güvenli
safe (isim)
safe-deposit box
kiralık kasa
satş müdürü
sales manager
makas
scissors
ikinci el
second hand
inincil/tali/sonraki
secondary (sıfır)
sekreter
secretary
vurgun/borsa oyuny/spekülasyon/vurgunculuk/kurgu
speculation
speculator/vurguncu
speculator
basamak/kademe/merdiven
stairwell
zımba teli
staple (for stapler)
tel zımba
stapler
kırtasiye
stationery
hisse senedi/stok
stock (n)
menkul kıymetler borsası/borsa
stock exchange
borsa endeksi
stock exchange index
hisse senedi ve tahvil piyasası
stock exchange market
borsa cirosu
stock market turnover
borsa ajanı
stock -exchange agent
borsa alacaklısı
stock –exchange creditor
bayi/ayn kuruluş/şube/tali
subsidiary
şikayet kutusu/öneri kutusu
suggestion box
malzeme/gereçler/erzak mal
supplies
işte!
Here (he is)
sabahtan beri
since morning
ne güzel bir rastlantı!
What a nice coincidence!
rahatsız etmek
to disturb, to bother
yanlış
wrong
TBMM
Turkish Grand National Assembly
yanılmıyorsam
if I’m not mistaken
avukat
lawyer
anayasa
constitution
değişiklikler
changes
memnuniyetle
with pleasure
ilan etmek
to declare
ilan edilmek
to be declared
idareyi ele almak
to take over the administration
hazırlamak
to prepare
halkoyu
referendum
sunmak
to submit
sunulmak
to be submitted
referandum
referendum
kabul etmek
to accept
kabul edilmek
to be accepted
meslek
occupation
seçimler
elections
çoğunluk
majority
kalisyon
coalition
kurmak
to establish
kurulmak
to be established
seçmek
to choose
halk
people
üye
member
gerekir
it is necessary
dönem
term
yaşı uygun ise
if his age is suitable
arka arkaya
consecutively
senato
senate
milletvekilleri
deputies
başbakan
prime minister
bakan
minister
kabine
cabinet
oy
vote
oy vermek
to vote
sınır
limit
aydınlatmak
to enlighten
kalabalık
crowded
kadar
until, about
çağırmak
to call
genç bir hanım
a young lady
dikkatle
carefully
ne yazık ki, maalesef
unfortunately
yüzbaşı
army captain
karşılamak
to meet
stok yapmak/mal yığmak
stock (v)
stok yapmak/mal yığmak
stock (v)