Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/68

Click to flip

68 Cards in this Set

 • Front
 • Back
bandage
verband
burn
brandwond
emergency
spoedgeval, noodgeval
insurance card
verzekeringspas
nurse
verpleegkundige
stitches
hechtingen
(to) touch
aanraken
towel
handdoek
wrinkle
kreukel
X-ray
röntgenfoto
cheerful
vrolijk, opgewekt
excited
opgewonden
fight
ruzie
miserable
ellendig
nightmare
nachtmerrie
(to) seem
lijken
upset
van streek
worried
bezorgd
actually
eigenlijk
apogolise
excuses aanbieden
clear
duidelijk
clumsy
onhandig
(to) crawl
kruipen
(to) join
meedoen
movement
beweging
(to) recognise
herkennen
(to) ride
rijden (rode - ridden)
shoelaces
schoenveters
useless
nutteloos
braces
beugel
curious
nieuwsgierig
(to) describe
beschrijven
freckles
sproeten
glasses
bril
jealous
jaloers
mean
gemeen
optimistic
optimistisch
rather
nogal
shy
verlegen
stubborn
koppig
tattoo
tatoeage
(to) decorate
versieren
decoration
versiering
design
patroon, dessin
hairstyle
kapsel
pattern
patroon
(to) relate to
in verband brengen met
concerned about
bezorgd om
gorgeous
beeldschoon
handsome
knap
insufficient
onvoldoende
pretty
knap
awake
wakker
brain
hersenen
(to) exist
bestaan
iron
ijzer
liquid
vloeistof
magic
toverkunst
(to) mean
betekenen (meant - meant)
nuts
noten
wholegrain
volkoren
embarrassed
opgelaten
less
minder
over the moon
in de zevende hemel
somewhat
een beetje
(to) take advice
advies opvolgen (took - taken)
the day before yesterday
eergisteren
thrilled
opgetogen