Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/163

Click to flip

163 Cards in this Set

 • Front
 • Back
afgerond
zaokrąglowy
flap- (oren)
odstający
karakter
charakter
bril
okulary
iemand heeft een bril
ktoś nosi okulary
iemand heeft een braal
ktoś ma brodę
iemand heeft een snor
ktoś ma wąsy
slecht
źly
brutaal
brutalny
brutaal
bezczelny
agressief
agresywny
gevoelig
wrażliwy
oppervlakkig
powierczowny
collegiaal, vriendschappelijk
koleżenski
vriendelijk, lief
miły
naïef
naiwny
onverschillig
obojętny
dat laat mij onverschillig
to jest mi obojętnie
egoïstisch
samolubny
egoïst
egoista
streng
surowy
mild
łagodny
eerlijk, oprecht
szczery
eerlijk, oprecht
ucziwy
vriendelijk
życzliwy
gesloten
skryty
geduldig
cierpliwy
nerveus
nerwowy
beleefd
uprzejmy
braaf, beleefd
grzeczny
begaafd
zdolny
ijverig
pilny
abitieus
ambitny
lui
leniwy
plichtsgetrouw
obowi¹zkowy
solide
solidny
punctueel
punktualny
wijs
m¹dry
dom
g³upi
intelligent
inteligentny
scherpzinnig, slim
bystry
koppig
uparty
welbespraakt
elokwentny
verdrietig
smutny
somber
ponury
vrolijk
weso³y
grappig
dowcipny
met gevoel voor humor
z poczuciem humoru
vrolijk
pogodny
gierig
sk¹py
spaarzaam
oszczêdny
kwistig
rozrzutny
gastvrij
goœcinny
tolerant
tolerancyjny
optimist
optymista
pessimist
pesymista
gedienstig
uczynny
dan
wtedy
afkomst
pochodzenie
vrije tijd
czas wolny
afscheid
po¿egnanie
op pensioen
na emeryturze
hou je goed!
trzymaj siê!
jammer!
szkoda!
studentenkamer
wyjnajmujê
op vakantie
na urlop
bloemen
kwiaty
cadeautje
prezent
was doen
praæ
poetsen, opruimen
sprz¹taæ
strijken
prasowaæ
naaien
szyæ
zanger
œpiewak
zanger
piosenkarz
lijkend op
podobny
eveneens
równiez
buiten
poza
beslissing nemen
podejmowaæ/podj¹æ decyzjê
blijven
pozostawaæ/pozostaæ
beroven van, afnemen
odbieraæ/odebraæ
generatie
pokolenie
macht
potêga
moderniseren
unowoczeœniaæ/unowoczeœniæ
economie
gospodarka
zich bevinden
znajdowaæ siê/znaleŸæ siê
spoor
œlad
pijnlijk
bolesny
ervaring
doœwiadczenie
strijd
walka
onafhankelijkheid
niepodleg³oœæ
vaderland
ojczyzna
aanwezigheid
obecnoϾ
geschiedenis
dzieje
toetreden
wstêpowaæ/wst¹piæ
zich ontwikkelen
rozwijaæ siê/rozwin¹æ siê
aanzien, eerbied, respect
szacunek
waarde
wartoϾ
bewaren
zachowaæ/zachowywaæ
identiteit
to¿samoœæ
verbergen, verstoppen
kryæ/ukryæ
overtuiging
przekonanie
toetreding
przyst¹pienie
keuze
wybór
verlangen
pragnienie
wezenlijk, essentieel, belangrijk
istotny
bijdragen tot
przyczyniaæ/przyczyniæ do czegoœ
versnelling
przyspieszenie
ontwikkeling
rozwój
leiden
prowadziæ
inkomen
dochód
Engels
angielski
bus-
autobusy
rechtstreeks
bezpoœredni
arm
biedny
hoewel
chocia¿
volgen (lessen)
chodziæ na + A
bereiken, geraken
doje¿d¿aæ/dojechaæ do
dollar
dolar(a)
station, busstation
dworzec
vast werk
etat
gas
gaz(u)
uur
godzina
informatie
informacja
welke
który
kaart
mapa
woning
mieszkanie
mogelijkheid
mo¿liwoœæ (v)
nooit
nigdy
dan
ni¿
vertrekken
odje¿d¿aæ
ongeveer, rond
oko³o
kosten (subst)
op³ata
sparen
oszczêdzaæ/oszczêdziæ + G
salaris
pensja
zeker
piewen/piewny, - a –e
betalen
p³aciæ/zap³aciæ za +A
trein
poci¹g
naden
podchodziæ do + G
opgewonden
podniecony
gelijkaardig
podobny
sneltrein, reisbus
pospieszny poci¹g/autobus
half
pó³
werken
pracowaæ
stroom
pr¹d
gewoonweg, eenvoudigweg
po prostu
overstappen
przesiadaæ/przesi¹œæ
door
przez + A
bevriend worden/zijn
przyjaŸniæ siê/zaprzyjaŸniæ siê z + I
tenminste
przynajmniej
vragen
pytaæ
receptionist
recepcjonista
goedkoop
tani, tania, tanie
telefoon
telefon
men moet, het is nodig
trzeba
aandachtig
uwa¿nie
voortdurend, constant, steeds
wci¹¿
bezoek
wizyta
ik kom op bezoek
jadê z wizyt¹
hoog
wysoki
westen
zachód
verdienen
zarabiaæ/zarobiæ
nadenken over, zich afvragen
zastanawiaæ siê/zastanowaæ siê nad + I
leven
¿yæ