Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/383

Click to flip

383 Cards in this Set

 • Front
 • Back
me
me, myself
quid
what
nihil
nothing
non
not
saepe
often
si
if
amo, amare, amavi, amatum
to love
cogito, cogitare, cogitavi, cogitatum
to think
debeo, debere, debui, debitum
to owe
do, dare, dedi, datum
to give
erro, errare, erravi, erratum
to wander
laudo, laudere, laudavi, laudatum
to praise
moneo, monere, monui, monitum
to remind
salveo, salvere
to be well
servo, servare, servavi, servatum
to preserve
conservo, conservare, conservavi, conservatum
to preserve (stronger)
terreo, terrere, terrui, territum
to terrify
valeo, valere, valui, valiturum
to be strong
video, videre, vidi, visum
to see
voco, vocoare, vocavi, vocatum
to call
fama, -ae
fame
forma, -ae
shape
fortuna, -ae
fortune
ira, -ae
anger
nauta, -ae
sailor
patria, -ae
fatherland
pecunia, -ae
money
philosophia, -ae
philosophy
poena, -ae
penalty
poet, -ae
poet
porta, -ae
gate
puella, -ae
girl
rosa, -ae
rose
sententia, -ae
feeling
vita, -ae
life
antiqua, -ae
ancient
magna, -ae
large
mea, ae
my
multa, ae
many
tua, ae
your
et
and
sed
but
sine
without
est
is
ager, agri
field
agricola, ae
farmer
amica, ae
friend
femina, ae
woman
filia, ae
daughter
filius, filii
son
numerus
number
populus
the people
puer, pueri
boy, children
sapientia, ae
wisdom
vir, viri
man
avarus, avara
greedy
pauci, paucae
few
de
from
in
in, on
hodie
today
semper
always
habeo, habere, habui, habitum
to have
satio (1)
to satisfy
basium, ii
kiss
bellum, ii
war
consilium, ii
plan
cura, ae
care
donum, i
gift
exitium, ii
destruction
magister, magistri
schoolmaster/mistress
mora, ae
delay
oculus, i
eye
officium, ii
duty
otium, ii
leisure
periculum, i
danger
remedium, ii
remedy
bellus, a, um
pretty
bonus, a, um
good
humanus, a, um
pertaining to man
malus, a, um
bad
parvus, a, um
small
stultus, a, um
foolish
stultus, i
a fool
verus, a, um
true
iuvo, iuvare, iuvi, iutum
to help
sum, esse, fui, futurum
to be
adulescentia, ae
youth
animus, i
soul
caelum, i
sky
culpa, ae
blame
gloria, ae
glory
verbum, i
word
te
you
liber, libera, liberum
free
noster, nostra, nostrum
out
pulcher, pulchra, pulchrum
beautiful
sanus, a, um
sound, sane
igitur
therefore
-ne
indicates question
propter
on acct. of
cras
tomorrow
heri
yesterday
quando
when
tum
then
ceno (1)
to dine
culpo (1)
to blame
remaeo, remanere, remansi, remansum
to remain
maneo, manere, mansi, mansum
to remain
supero (1)
to be above
dea, ae, deabus
goddess
deus, i
god
discipula, ae
student
insidiae, arum
ambush
liber, libri
book
tyrannus, i
tyrant
vitium, ii
fault, crime
prepetuus, a, um
perpetual
plenus, a, um
abundant
salvus, a, um
safe
secundus, a, um
second
vester, vestra, vestrum
your
-que
and
ubi
where
ibi
there
nunc
now
quare
therefore
possum, posse, potui
to be able, can, could
tolero (1)
to bear, endure
amor, amoris
love
carmen, carminis
song, poem
civitas, civitatis
state
corpus, corporis
body
homo, hominis
human being
labor, laboris
labor
littera, ae
a letter of the alphabet
litterae, arum
letter
mos, moris
habit
mores, morum
habits
nomen, nominis
name
pax, pacis
peace
regina, ae
queen
rex, regis
king
tempus, temporis
time
terra, ae
earth
uxor, uxoris
wife
virgo, virginis
maiden
virtus, virtutus
courage
novus, a, um
new
post
after
sub
under
audeo, audere, ausus sum
to dare
neco (1)
to kill
copia, ae
abundance
copiae, arum
supplies
frater, fratris
brother
laus, laudis
praise
libertas, libertatis
liberty
ratio, rationis
reason, judgement
scriptor, scriptoris
writer
victoria, ae
victory
dum
while
ad
to, upto
ex or e
from
numquam
never
tamen
nevertheless
ago, agere, egi, actum
to lead, do
demonstro (1)
to demonstrate
disco, discere, didici
to learn
doceo, docere, docui, doctum
to teach
duco, ducere, duxi, ductum
to lead
gero, gerere, gessi, gestum
to carry
scribo, scribere, scripsi, scriptum
to write
traho, trahere, traxi, tractum
to draw
vinco, vincere, vici, victum
to conquer
locus, i
place
loca, locorum
places
morbus, i
disease
studium, ii
eagerness, study
hic, haec, hoc
this
ille, illa, illud
that
iste, ista, istud
that of yours
alius, a, ud
another
alter, altera, alterum
the other
neuter, neutra, neutrum
neither
nullus, a, um
none
solus, a, um
only
totus, a, um
whole
unus, a, um
one
uter, utra, utrum
either
enim
for
in
into, toward
nimis, nimium
too, too much
amicitia, ae
friendship
cupiditas, cupiditatis
desire
hora, ae
hour
natura, ae
nature
senectus, senectutis
old age
timor, timoris
time
veritas, veritatis
truth
via, ae
way, road
voluptas, voluptatis
pleasure
beatus, a, um
happy
quoniam
since
cum
with
audio, audire, audivi, auditum
to hear
capio, capere, cepi, captum
to capture
dico, dicere, dixi, dictum
to say
facio, facere, feci, factum
to make
caput, capitis
head; leader
consul, consulis
consul
nemo, nullius, nemini, neminem, nullo, nulla
no one, nobody
ego, mei
I
tu, tui
you
idem, eadem, idem
the same
amicus, a, um
friendly
carus, a, um
dear
quod
because
neque, nec
and not, nor
autem
however
bene
well, satisfactory
etiam
even, also
intellego, intellegere, intellexi, intellectum
to understand
mitto, mittere, misi, missum
to send
sentio, sentire, sensi, sensum
to feel
adulescens, adulescentis
young man
annus, i
year
Asia, ae
Asia (minor)
mater, matris
mother
medicus, i
doctor
pater, patris
father
patientia, ae
suffering; patience
principium, ii
beginning
acerbus, a, um
harsh
pro
infront of, before
diu
long, for a long time
nuper
recently
amitto, amittere, amisi, amissum
to lose, let go
cado, cadere, cecidi, casurum
to fall
creo (1)
to create
divitiae, arum
wealth
factum, i
deed, act
signum, i
sign, signal
ipse, ipsa, ipsum
myself, yourself, him/herself
quisque, quidque
each one, person, thing
sui
himself, herself, itself, themselves
doctus, a, um
taught, skilled
fortunatus, a, um
lucky, fortunate
suus, a, um
his own, her own, its own, their own
nam
for
ante
before
per
through
olim
at that time
alo, alere, alui, altum
to nourish
diligo, diligere, dilexi, dilectum
to esteem, love
iungo, iungere, iunxi, iunctum
to join
sto, stare, steti, statum
to stand
animal, animalis
animal
aqua, ae
water
ars, artis
art, skill
auris, auris
ear
civis, civis
citizen
ius, iuris
right, justice, law
mare, maris
sea
mors, mortis
death
nubes, nubis
cloud
os, oris
mouth, face
pars, partis
part
Roma, ae
Rome
turba, ae
uproar, mob
urbs, urbis
city
vis, vis
force, power
vires, virium
strength
a, ab
away from, from
trans
across
appello (1)
to speak
curro, currere, cucurri, cursum
to run
muto (1)
TO CHANGE
teneo, tenere, tenui, tentum
to hold
vito (1)
to avoid
Italia
Italy
memoria, ae
memory
tempestas, tempestatis
period of time
centum
one hundred
mille
thousand
milia, milium
thousands
miser, misera, miserum
miserable
inter
between
itaque
and so
committo, committere, commisi, commisum
to commit
expecto (1)
to expect
iacio, iacere, ieci, iactum
to throw
eicio, eicere, eici, eiectum
to throw out
timeo, timere, timui
to fear
aetas, aetatis
life, period of time
auditor, auditoris
llistener
clementia, ae
mercy
mens, mentis
mind, thought
satura, ae
satire
acer, acris, acre
sharp, eager
brevis, breve
brief
celer, celeris, celere
swift
difficilis, difficile
difficult
dulcis, dulce
sweet
facilis, facile
easy
fortis, forte
strong
ingens, ingentis
huge
iuncundus, a, um
pleasant
longus, a, um
long
omnis, omne
every, all
potens, potentis
able
senex, senis
old
quam
how
rego, regere, rexi, rectum
to rule
libellus, i
little book
qui, quae, quod
who, which, what, that
caecus, a, um
blind
levis, leve
light
aut...aut
either...or
cito
quickly
quoque
also, too
admitto, admittere, admisi, admissum
to admit
coepi, coepisse, coeptum
began
cupio, cupere, cupivi, cupitum
to desire
deleo, delere, delevi, deletum
to destroy
desidero (1)
to desire
incipio, incipere, incepi, inceptum
to begin
navigo (1)
to navigate
neglego, neglegere, neglexi, neglectum
to neglect
recito (1)
to recite
flumen, fluminis
river
genus, generis
kind, origin
hostis, hostis
enemy
lundus
game, sport
probitas, probitatis
honesty
scientia, ae
knowledge
clarus, a, um
clear
mortalis, mortale
mortal
cur
why
deinde
next, then
flui, fluere, fluxi, fluxum
to flow
lego, legere, legi, lectum
to choose
misceo, miscere, miscui, mixtum
to mix
moveo, movere, movi, motum
to move
videor, videri, visi sum
to seem
argumentum, i
argument
auctor, auctoris
author
beneficium, ii
benefit
familia, ae
family
Graecia, ae
Greece
iudex, iundicis
judge
iudicium, ii
judgement
scelus, sceleris
crime
quis? quid?
who? whose? whom?
qui? quae? quod?
what? which? what kind?
certus, a, um
definite
gravis, grave
heavy
immortalis, immortale
immortal
at
but
nisi
if...not
contra
against
delecto (1)
to delight
libero (1)
to free
paro (1)
to prepare
coniurati, orum
conspirators
cornu, cornus
horn
fructus, fructus
fruit
genu, genus
knee
manus, manus
hand
metus, us
fear, anxiety
mons, montis
mountain
senatus, us
senate
sensus, us
feeling
servitus, servitutis
slavery
spiritus, us
breath, spiirit
versus, us
line of verse
communis, commune
common
dexter, dextra, dextrum
right, right-hand
sinister, sinistra, sinistrum
left, left-handed, evil
careo, carere, carui, cariturum
to be without
defendo, defendere, defendi, defensum
to defend
odi, odisse, osurum
to hate
prohibeo, prohibere, prohibui, prohibitum
to prevent
pronuntio (1)
to proclaim