Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
antwoorden op
repondre a
ik antwoord op de email.
zich aanpassen aan
s'adapter a
ik pas me aan het belgische weer aan.
niet zich aantrekken van
s'en ficher de
ik trek me van de discussie niet aan.
iets zich aantrekken van
to care about
ik trek me van de discussie iets aan.
ik trek het me aan
i really worry/care
trek het je niet aan!
don't worry!
bedanken voor iets
remercier pour qqchose
ik bedank jou voor het cadeau.
beginnen met
commencer avec
ik begin met de les.
bedoelen met
to mean with
wat bedoel je met die zin?
begrijpen van
to understand from
ik begrijp niets van de les.
zich beschermen tegen
se proteger contre
ik bescherm me tegen de slechte weer.
beschikken over
disposer de
de garage beschikt over moderne apparature.
beslissen over
decider de