Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/138

Click to flip

138 Cards in this Set

 • Front
 • Back
braf
nice
cwrdd ȃ (AM)
to meet
i gyd
all
pam?
why?
dysgu
to learn, to teach
hoffi
to like
peth (m.) -au
thing
Celtaidd
Celtic
siarad (ȃ) (AM)
to speak (to)
Gwyddeleg (f.)
Irish (language)
rhugl
fluent
fy (NM)
my
ei (AM)
her
mamiaith (f.)
mother tongue
dwy (SM)
two (with feminine nouns)
iaith (f.) ieithoedd
language
arall
other, else, another
yn barod
already
Almaeneg (f.)
German (language)
Sbaeneg (f.)
Spanish (language)
beth?
what?
y
the
gweddill
rest, remainder
ohonoch chi
of you
tipyn bach
a little
Ffrangeg (f.)
French (language)
Eidaleg (f.)
Italian (language)
mewn
in a
dosbarth nos (m.)
evening class
dim
0
un
1
dau
2
tri
3
pedwar
4
pump
5
chwech
6
saith
7
wyth
8
naw
9
deg
10
rhifau ffȏn
phone numbers
Beth yw'ch rhif ffȏn chi?
What is your phone number?
canolfan (m.) -nau
centre
sy'n siarad
speaking
eto
again
ar (SM)
on
yr haf (m.) -au
summer
manylion
details
trefnydd (m.) -ion
organizer
prysur
busy
bydd _InsertName_
_InsertName_ will
ar ȏl
after
rhif (m.) -au
number
iawn
correct
coleg (m.) -au
college
cinio (m.) ciniawau
dinner
gweithio
to work
Dw i'n dysgu Cymraeg o'r radio.
I am learning Welsh from the radio.
Dw i'n dysgu Cymraeg gyda llyfr a thȃp.
I am learning Welsh with a book and tape.
Pa ieithoedd dych chi'n eu siarad?
Which languages do you speak?
Pa mor dda dych chi'n siarad Ffrangeg?
How well do you speak French?
Ble dych chi'n dysgu Cymraeg?
Where are you learning Welsh?
Dw i'n dysgu fy hunan.
I am teaching myself.
un deg un
11
un deg dau
12
un deg tri
13
un deg pedwar
14
un deg pump
15
dau ddeg
20
dau ddeg un
21
dau ddeg dau
22
tri deg
30
tri deg dau
32
pedwar deg
40
pum deg
50
pum deg tri
53
chwe deg
60
chwe deg pump
65
saith deg
70
saith deg wyth
78
wyth deg
80
naw deg
90
naw deg naw
99
cant
100
Beth yw'ch cyfeiriad chi?
What is your address?
Dw i'n byw yn 11, Stryd y Bont
I live at 11, Bridge Street
Dw i'n byw yn 25, Heol y Dŵr.
I live at 25, Water Road.
Dw i'n byw yn 5, Heol yr Orsaf.
I live at 5, Station Road.
Dw i'n byw yn 58, Y Stryd Fawr.
I live at 58, High Street.
fel
as, like
cyfreithiwr (m.) cyfreithwyr
solicitor, lawyer
yng Nghaerdydd
in Cardiff
dyn ni
we are
ar hyn o bryd
at the moment
pobl (f.)
people
amdanoch chi
about you
chwilio am (SM)
to look for
symud
to move
heddiw
today
pob lwc
good luck
gyda (AM)
with
Dych chi'n gweithio?
Do you work?
cigydd (m.) -ion
butcher
optegydd (m.) -ion
optician
meddyg (m.) -on
doctor
dyn tȃn (m.) dynion tȃn
fireman
athro (m.) athrawon
teacher (m.)
athrawes (f.) -au
teacher (f.)
Ble dych chi'n gweithio?
Where do you work?
Dw i'n gweithio mewn _InsertPlace_
I work in a(n) _InsertPlace_
Dw i'n gweithio ar _InsertPlace_
I work on a(n) _InsertPlace_
ffatri
factory
swyddfa
office
ysgol gynradd
primary school
ysgol uwchradd
secondary school
fferm
farm
ysbyty (m.) ysbytai
hospital
banc (m.) -iau
bank
bwyty (m.) bwytai
resaurant
garej (m.) -ys
garage
i (SM)
for, to
swydd (f.) -i
job
siop (f.) -au
shop
cyfrifol am (SM)
responsible for
Dw i'n ddi-waith
I amm unemployed
Dw i wedi ymddeol
I have retired
Dw i'n gweithio gartref
I work at home
Dw i'n gyfrifol am redeg y swyddfa
I'm responsible for running the office
Dw i'n gweithio i Jones & Evans
I work for Jones & Evans
Dw i'n gweithio fel optegydd
I work as an optician at the hospital
Dw i'n hoffi fy ngwaith yn fawr iawn
I like my work very much
Dw i ddim yn ei hoffi e o gwbl
I don't like it at all
Mae'n ddiflas
It's boring
Mae'n waith caled
It's hard work
Mae'n talu'n dda iawn
It pays very well
Mae'r cyflog yn isel iawn
the pay is very low
Dw i'n gweithio llawn amser
I work full time
Dw i'n gweithio rhan amser
I work part time