Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
circumdûcî
circumdûcô, -ere, -dûxî, -ductum, to lead around [circumdûcî].
colloquium
colloquium, -î, n. [con+loquor], a conference [colloquium].
displicuêrunt
displiceô, -êre, -uî, -- [dis+placeô], to displease [displicuêrunt].
explôrâtôrês
explorator, -oris, m. [explôrô], a scout [explôrâtôrês]
ostendîque
ostendô, -ere, -î, -tentum, to show exhibit, display [ostendîque]
perfidiam
perfidia, -ae, f. [perfidus], treachery [perfidiam].
prandium
prandium, -î, n., lunch [prandium].
turbâta est
turbô, -âre, -âvî, -âtum [turba], to disturb, confuse [turbâta].