Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/53

Click to flip

53 Cards in this Set

 • Front
 • Back
cattle
be black
đen
brand, tradename
hiệu
bottle (of something)
chai
1 kilogram
cân
100 grams
lạng
shop, store
(cửa) hàng
fish sauce
nước mắm
canned/boxed food
đồ hộp
beef
thịt bò
camera
máy ảnh
goods, merchandise
hàng
meat
thịt
be white
trắng
salesman/woman
người/cô bán hàng
souvenir
đồ lưu niệm
how to say, pronounce
đọc thế nào
lacquer
sơn mài
postcard
bưu ảnh
pair
dôi
package
gói
written word
chữ
to spell
đánh vần
rice bowl
bát, chén
to cost
giá
cent
xu
every
mỗi
be red
dỏ
envelope, package
bao
banana
chuối
be bad, damaged
xấu
color
màu
be enough
đủ
pineapple
dứa, thơm
matches
diêm, quẹt
drinking glass
cốc, ly
sugar
đường
mango
xoài
box, can, package
hộp
milk
sữa
be condensed, thick
đặc
kind, sort, type
loại
mineral water
nước khoáng, nước sươi
(a) picture
(bức) tranh
to reduce, lessen
bớt
Emphatic
đấy
vase
bình
Classifier for letters, pictures, photos
bức
be green/blue
xanh
be valuable, precious
quí
that (Substitution word)
ấy
to wrap
gói
be yellow/gold
vàng