Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Xin giới thiệu với ông Toàn, đây là anh Dũng.
Mr. Toàn, may I introduce Mr. Dũng.
Kia là chị Mai.
That is Ms. Mai.
Đây là ai?
Who is this?
Còn kia là ai?
And who is that?
Tôi không phải là Peter.
I'm not Peter.
Tên chị ấy không phải là Dung.
Her name is not Dung.
Rất hân hạnh được làm quen với ông.
Very pleased to make an acquaintance with you.
Ông ấy là ai?
Who is he?
Chị ấy là bạn tôi.
She is my friend.
Xin tự giới thiệu.
May I introduce myself.
Tên tôi là Hùng.
My name is Hùng.
Thắng là tên, Nguyễn là họ.
Thắng is the first name, Nguyễn is the family name.
Họ của tôi cũng là Nguyễn.
My family name is Nguyễn too.