Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/42

Click to flip

42 Cards in this Set

 • Front
 • Back
trung tâm
center
bình nước nóng
hot water tank
liên lạc
to contact
tân trang
modern
mọi phương tiện
convenient
giao thông
transportation
đi thuê nhà
house for rent
lầm
to be wrong
vỉ
tray
nữa
else
cỡ
size
dozen
hộp
carton
như vậy
that is
còn gì nữa không
is there anything else?
hiệu lắm
brand
một nửa
half price
siêu thị
supermarket
món hàng
item
vài
some
bán ha giá
to sell at a discount
cục
piece, as in a cake of soap
lấy
to take
dạ hết rồi
that will be all
cỡ trung
medium sized
đỏ mặt
to blush
bị hư, hư
spoiled, to be spoiled, rotten
một bao gạo
a bage of rice
một cái chai
a bottle
một gói bơ
a packet of butter
mỉm cười
to smile
bề
break
làm bề
to break
thả
to drop
một ít
a few, some (non-countable)
một vài
a few, some (countable)
nặng
to weigh
tồng cộng
total
bằng nửa
half
rằng hàng
produce
kề dến
after that
trả lòi
to answer