Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back
đó
that
chi phiếu
check , bank check
lãnh tiền mặt
to cash
ngân hàng
bank
rút tiền
to withdraw , in a bank
mẫu xin rút tiền
withdrawal form, in a bank
giải thích
to explain
mẫu
form
ô
box, space, frame, place
nghiã là
to mean
điền vào
to fill in
trương mục
account, in a bank
đánh dấu
to tick , as in a box
đung vậy
that's correct
khoảng trống
empty space, on a form
xong
then, when listing instruction
ghi vào
jot down
ghi
to write
mẫu xin gửi tiền
deposit form
lãi suất
interest rate
phần trăm
percentage
thấp
low, as in a number
dịnh kỳ
fixed term
ngân phiếu
bank check
vay
to borrow
đĩ nhiên
naturally
bất cứ lúc nào
any time
cá nhân
personal
chi nhánh
branch office
một số tiền
an amount of money
ngân hàng phi
bank charge
thẻ tín dụng
credit card
tiền cho vay
loan (money lent)
tiền còn lại
balance
tiền lời
interest
thuế chính phủ
government duties
cuốn sổ
notebơok
chọn
to chose, to select
món qua
gift
chắc chằn
to be sure