Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/78

Click to flip

78 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to live
to see
thấy
rain
mưa
to drive
lái
born
sinh
teach
dạy
banana
chuối
mango
xòai
grapefruit
bưởi
grape
nho
apple
táo
pear
horse
ngưa
school
trường
university
đại học
library
thư viện
street
phố
American
Mỹ
French
Pháp
German
Đức
Spanish
Tây Ban Nha
Porteguese
Bồ Đào Nha
Russia
Nga
Italian
Ý
Japan
Nhật
Chinese
Trung Quốc
Chinese
Trung Quốc
Thai
Thái
Laos
Lào
Singapore
Xin-ga-po
Indonesia
In-đô-nê-xia
Mexico
Mê-hi-cô
Canada
Canađa
white
trắng
black
đen
red
đỏ
brown
nâu
yellow
vàng
pink
hồng
purple
tím
green
xanh là cay
blue
xanh biên
man/person
người
country
nước
what? which?
nào
to need
cần
to know
biết
to want
muốn
to borrow
mượn
bird
chim
dog
chó
cat
mèo
fish
ca
to sit
người
table
bàn
chair
ghế
store
hiệu
umbrella
ô
bicycle
xe đạp
motorcycle
xe máy
tall
cao
close
gân
far
xa
big
lớn/ to
light (not heavy)
nhẹ
also
cũng
classifier (general)
cái
what (what kind)
classifier (tree)
cây
classifier (fruit)
quả
classifier (animals)
con
classifier (books)
quyển
classifier (paper, magazines)
tở
classifier (houses, buildings)
ngôi
classifier (tall buildings)
tòa
tiger
hổ
to wake up
dậy
to teach
dạy