Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/57

Click to flip

57 Cards in this Set

 • Front
 • Back
1
một
2
hai
3
ba
4
bốn
5
năm
6
sáu
7
bảy
8
tám
9
chín
10
mười
11
mười một
15
mươì lăm
20
hai mươi
21
hai mươi mốt
31
ba mươi mốt
91
chín mươi mốt
94
chín mươi tư HAY chín mươi bốn
100
một trăm
1 000
một nghìn
2 004
hai nghìn linh bốn
year
năm
this year
năm nay
last year
năm ngoái
next year
sang năm
January
tháng giêng
February
tháng hai
March
tháng ba
October
tháng mười
What month is it?
Bây giờ là tháng mấy
week
tuần
this week
tùân này
last week
tuần trước
next week
tuần sau
Sunday
chư nhật
Monday
thứ hai
Wednesday
thứ tư
day
ngày
today
hôm nay
yesterday
hôm qua
tomorrow
ngày mai
morning
sáng
noon/midday
trưa
afternoon
chiều
evening
tối
night
đêm
this morning
sáng nay
this afternoon
chiều nay
this year
năm nay
this week
tuần này
this month
tháng này
yesterday morning
sáng qua
yesterday evening
tối qua
tomorrow night
đêm mai
how many? (less than 10ish)
mấy
how many? (more than 10ish)
bao nhiêu
7:30
bảy giờ ba mươi HAY bảy rưỡi
9:45
chín giờ bốn mươi lăm HAY mười giờ kém mười lăm