Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back
benkyoo shimasu
study
deeto (o) shimasu
have a date
denwa (o) shimasu
make a phone call
hanashimasu
speak
ikimasu
go
kaerimasu
return
kikimasu
listen
kimasu
come
mimasu
look, watch
nemasu
sleep
nomimasu
drink
okimasu
wake up
renshuu shimasu
practice
shimasu
do
tabemasu
eat
yomimasu
read