Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
NIHSS bewustzijn
0 - alert, helder
1 - wekbaar met minimale stimulatie
2 - reageert alleen op herhaalde stimuli
3 - coma (GCS <8)
NIHSS twee vragen
0 - beiden correct
1 - 1 correct
2 - 0 correct
NIHSS 2 opdrachten
0 - beiden goed
1 - 1 opdracht goed
2 - geen goed
NIHSS blik
0 - normaal
1 - partiele blikparese
2 - dwangstand of blikparese
NIHSS gezichtsvelden
0 - normaal
1 - partiele hemianopsie
2 - complete hemianopsie
3 - bilaterale hemianopsie of blind.
NIHSS facialis
0 - normaal
1 - minimaal
2 - partieel
3 - compleet
NIHSS motoriek armen
0 - normaal
1 - uitzakken < 10sec zonder bed te raken
2 - enige beweging tegen zwartekracht in
3 - aanspannen, geen beweging tegen de zwaartekracht in terugvallen < 10 sec
4 - geen beweging
NIHSS motoriek benen
0 - normaal
1 - uitzakken < 5sec zonder bed te raken
2 - enige beweging tegen zwartekracht in
3 - aanspannen, geen beweging tegen de zwaartekracht in terugvallen < 5 sec
4 - geen beweging
NIHSS ataxie
0 - afwezig
1 - ataxie van 1 arm of been
2 - ataxie van beide ledematen
NIHSS sensibiliteit
0 - normaal
1 - licht tot matig gestoord
2 - ernstig gestoord, voelt niets.
NIHSS taal
0 - normaal
1 - licht tot matige afasie
2 - ernstig, vrijwel geen communicatie mogelijk
3 - mutistisch, globale afasie
NIHSS dystarthie
0 - normaal
1 - licht tot matig
2 - ernstig, onverstaanbaar
NIHSS neglect
0 - geen afwijkingen
1 - visuele, tactiele of auditieve hemi inattentie
2 - enrstige hemiinattentie