Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
pankki
panki-
joki
joe-
huone
hounee-
eteinen
eteise-
käsi
käde-
puhelin
puhelime-
vieras
vieraa-
kokous
kokoukse-
olut
olue-
mahdollisuus
mahdollisuude-
väsynyt
väsynee-
työtön
työttöma-
tytär
tyttäre-
jäsen
jäsene-
ensimmäinen
ensimmäise-