Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/95

Click to flip

95 Cards in this Set

 • Front
 • Back
daily
kunli
dainty
nafis
dangerous
havfli
daring
dovyurak
dark
qorong'i
dead
jonsiz
deadly
o'ldiradigan
deaf
kar
dear
aziz
debatable
bahsli
deceased
marhum
deceitful
aldamchi
deceptive
aldaydigan
decisive
qatiy
decrepit
kuchsiz
deep
chuqur
defective
takomillashmagan
deferential
izzatlaydigan
deficient
kam
definite
aniq
definitive
uzilkesil
deft
epchil
degrading
pastkash
deliberate
ehtiyotli
delicate
qaltis
delightful
ajoyib
delirious
alahsirayotgan
demented
jinni
dense
qalin
dependent
qaram
deplorable
mungli
derogatory
kamsitilayotgan
descriptive
tasviriy
desirable
istalgan
desolate
tashlandi
desperate
ma'yus
despicable
naffatli
destructive
buzuvchi
detestable
jirkanch
devilish
behad
devious
egri
devoted
atalgan
dietary
parhez
different
turli
difficult
qiyin
diligent
quntli
direct
to'g'ri
dirty
iflos
disadvantageous
foydasiz
disaffected
norozli
disagreeable
yoqimsiz
discontinuous
uziq-uzuq
discreet
kamtar
disdainful
iltifotsiz
diseased
og'riq
disengaged
ozod
disgraceful
uyatsiz
dishonorable
badnom
disinterested
beg'araz
disloyal
bevafo
dismal
qayg'uli
disobedient
itoatsiz
disorderly
tartibsiz
disputable
janjalli
disrespectful
yuzsiz
dissipated
intizomsiz
distant
uzoq
distasteful
yoqmisiz
distinct
ravshan
distracted
parishon
distressful
shubhali
diverse
farqli
divisible
bo'linadigan
dizzy
boshi aylanayotgan
docile
farosatli
documentary
hujjatli
dogged
qaysar
dominant
hukmronlik
doubtful
shubhali
doubtless
shaksiz
downright
oshkora
downtrodden
ezilgan
downward
tushayotgan
drab
zerikarli
drastic
ko'vsitadigan
dreadful
vahimali
dreary
qayg'uli
drowsy
mudroq
drunken
mast
dry
quruq
dubious
shubhali
dull (stupid)
ahmoq
dumb
gung
dusky
kechki
dusty
changli