Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/62

Click to flip

62 Cards in this Set

 • Front
 • Back
backward
orqa
bad
yomon
bad-tempered
badjahl
baffling
murakkab
bald
kal
barbarian
yovvoyi
barbed
tikonli
bare
yalang
barefaced
uyatsiz
barefoot
yalangoyoq
barren
hosilsiz
base
past
baseless
asossiz
bashful
uyatchon
basic
asosiy
bastard
nikohsiz
bearded
soqollik
beastly
hayvoniy
beaten
urilgan
beautiful
chiroyli
believable
ishonsa bo'ladigan
beloved
sevimli
beneficial
foydali
benevolent
iltifotli
bent
egilgan
best
eng yaxshi
better
yaxshiroq
big
katta
bilateral
ikki yoqlama
bitter
achchiq
black
qora
blameless
aybsiz
bland
muloyim
blank
bo'sh
blessed
baxtli
blind
k'ormaydigan
blissful
quvonchli
blond
oq-sariq
bloodless
qonsiz
bloodthirsty
qonxo'p
bloody
qonli
blue
ko'k
blunt
o'tmas
bold
dadil
bony
suyakli
bottomless
tubsiz
bound
belgilangan
boyish
bolalarcha
brainless
miyasiz
brainy
aqlli
brave
jasur
breezy
salqin
brief
qisqacha
bright
yorug'
brilliant
yaltiroq
brittle
mo'rt
broad
keng
broken
singan
broken-hearted
dilpora
brown
jigar rang
brutal
qo'pol
busy
serish