Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back
kényelem
bekvämlighet
képzõ
bildningssuffix, avledningssuffix
jel
karaktär, märke, tecken
t.ex. pluralmärket (k)
rag
ändelse som uttrycker grammatiska relationer. T.ex. nominalsuffix (kasusändelser) eller verbens personsuffix
budapesti
från/av budapest
velara, bakre, hårda vokaler
u ú o ó a á
palatala, främre, mjuka vokaler
e é i í ö õ ü ű
rozs
råg
ír, íro-
han/hon skriver