Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Taberu, Tabemasu, Tabeta
To eat
Nomu, Nomimasu, Nonda
To drink
Oshieru, Oshiemasu, Oshieta
To teach
Toru, Torimasu, Totta
To take (e.g. A photo)
Wakaru, Wakarimasu, Wakatta
To understand
Owaru, Owarimasu, Owatta
To finish
Kiru, Kirimasu, Kitta
To cut
Yomu, Yomimasu, Yonda
To read
Hataraku, Hatarakimasu, Hataraita
To work/labour
Kaku, Kakimasu, Kaita
To write
Oyogu, Oyogimasu, Oyoida
To swim
Au, Aimasu, Atta
To meet
Kau, Kaimasu, Katta
To buy
Matsu, Machimasu, Matta
To wait for
Hanasu, Hanashimasu, Hanashita
To talk
Miru, Mimasu, Mitta
To see
Suru, Shimasu, Shita
To do
Kaeru, Kaerimasu, Kaetta
To return
Iku, Ikimasu, Itta
To go
Ku, Kimasu, Kitta
To come
Miseru,Misemasu, Miseta
To show
Dasu, Dashimasu, Dashita
To take out/produce
Omoidasu, Omoidashimasu, Omoidashita
To remeber
Hiku, Hikimasu, Hiita
To catch (A cold)
Tsureru, Tsuremasu, Tsureta
To accompany
Neru, Nemasu, Neta
To sleep/lie down
Oku, Okimasu, Okita
To wake up
Osaeru, Osaemasu, Osaeta
To hold down
Hairu, Hairimasu, Haitta
To enter
Migaku, Migakimasu, Migaita
To brush (one's teeth)
Kesu, Keshimasu, Keshita
To switch off
Meshiagaru, Meshiagarimasu, Meshiagatta
Honourific form of Taberu
Iru, Irimasu
To need
Mukaeru, Mukaemasu, Mukaeta
To pick up
Ochiru, Ochimasu, Ochita
To fall off
Asobu, Asobimasu, Asonda
To play
Dekakeru, Dekakemasu, Dekaketa
To set out/go out
Moguru, Mogurimasu, Mogutta
To dive (beneath surface)
Odoru, Odorimasu, Odotta
To dance
Noru, Norimasu, Notta
To get on vehicle ([vehicle] ni noru)
Naru, Narimasu, Natta
To become
Okureru, Okuremasu, Okureta
To be late
Isogu, Isogimasu, Isoida
To hurry
Mitsukeru, Mitsukemau, Mitsuketa
To find
Suwaru, Suwarimasu, Suwatta
To sit
Noseru, Nosemasu, Noseta
To place on/load
Kakaru, Kakarimasu, Kakatta
To last for (length of time)
Orosu, Oroshimasu, Oroshita
To take off/unload