Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back
intussen ga ik de tickets halen
in tanto vado a prendere i biglietti
ik wacht door op je
ti aspetto li
zij heeft zin om naar het centrum te gaan
ha voglia di andare in centro
wij zetten de auto daar links
mettiamo la macchina là a sinistra
het oude centrum is afgesloten voor het verkeer
il centro storico è chiuso al traffico
de twee vrienden hebben zin om een Cd te kopen
i due amici hanno voglia di comprare un CD
eerst gaan we het kasteel bekijken, daarna eten we iets
prima andiamo a visitare il castello e poi andiamo a mangiare qualcosa
jullie vinden altijd een parkeerplaats
trovate sempre un percheggio
zie je de dom hier links,
vedi il duomo qui a sinistra?
op de markt verkopen ze ook kaartjes
al mercato vendono ache le cartoline
als we tijd hebben maken we een tochtje
se abbiamo tempo facciamo un giro
het is beter om je reisgids mee te nemen
è meglio portare la guida turistica
hier rechts is de kiosk, daar verkopen ze ook postzegels
qui a destra c'è l'edicola, là vendono anche i francobolli
ik heb tijd om de boodschappen te doen vandaag in de namiddag
ho tempo di fare acquisti oggi pomeriggio.
deze namiddag
questo pomeriggio
ik ken het plan van de stad niet, dus ga ik het vragen
non conosco la pianta della città, allora vado a chiedere
vragen we hem of hij weet waar is ...;
chiediamo lui se sa dov'è