Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/175

Click to flip

175 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ni3 = you
wo3 = me
hao3 = good
classmate
tong2 xue2
recently, lately
zui4jin4
si4 = four
wu3 = five
liu4 = six
qi1 = seven
ba1 = eight
jiu3 = nine
shi2 = ten
to graduate
bi4ye4
teahouse
cha2guan3
doctor
dai4fu
work as, serve as
dang1
of course
dang1ran2
high school
gao1zhong1
or
huo4zhe3
opportunity
ji1hui4
city
shi4
to retire
tui4xiu1
to miss, to want to
xiang3
brothers
xiong1di4
hope
xi1wang4
to learn, to study
xue2xi2
doctor
yi1sheng1
medicine
yi1shu4
to live
zhu4
guo2 = country
中国
zhong1guo2 = china
美国
mei3guo2 = Americe
ren2 = person
ta1 = he
ta1 = she
method
ban4fa3
probably
da4gai4
nationality
guo2ji2
to welcome
huan1ying2
to see
jian4
business, trade
mai3mai4
which
na3
that
na4
to invite
qing3
last
shang4ge
time
shi2hou4
therefore
suo3yi3
colleague
tong2shi4
should
ying1gai1
expert
zhuan1jia1
to do business
zuo4 mai3mai2
zhong1 = clock
三点种
san1 dian3 zhong1 = three o'clock
men = "pluralising suffix"
再见
zai4jian3 = good bye
spouse, sweetheart
ai4ren2
house
fang2zi
with
gen1
to go home
hui2jia1
to get out of bed
qi3chuang2
to clean
qing1li3
to start work
shang4ban1
to start class
shang4ke4
to agree
tong2yi4
outside
wai4bian1
to get out of work
xia4ban1
afternoon
xia4wu3
to get out of class
xia4ke4
after
yi3hou4
before
yi3qian3
kindergarten
you4er2yuan2
星期
xing1qi1 = week
yue4 = month
hao4 = day
今天
jin1tian1 = today
今天是星期五
jin1tian1 shi4 xing1qi1wu3 = today it is friday
今天是六月二十四好
jin1tian1 shi4 liu4yue4 er4shi2si4hao4 = today is june 24
to wrap
bao1
college
da4xue2
room
fang2jian1
just
gang1
dumplings
jiao3zi
sun, day
ri4
birthday
sheng1ri4
age
sui4
although
sui1ran2
age
sui4shu4
most
zui4
nan2 = man
nv3 = woman
厕所
ce4suo3 = restroom
房间
fang2jian1 = room
房子
fang2zi = house
relatively
bi3jiao4
to visit, to look around
can1guan1
kitchen
chu2fang2
window
chuan1hu
to be clean
gan1jing4
polite
ke4qi
ke4ting1
living room
to be brigth
liang4
to be messy
luan4
sofa
sha1fa1
comfortable
shu1fu
bedroom
wo4shi4
a room
wu1zi
extremely
ting3
to use
yong4
bed
chuang2
lamp
deng1
lightbulb
deng1pao4
rug
di4tan3
mirror
jing4zi
shower
lin2yu4
upstairs
lou2shang4
downstairs
lou2xia4
towel
mao2jin1
wall
qiang2
desk
shu1zhuo1
blanket
tan3zi
bathroom
wei4sheng1jian1
sink
shui3cao2
laundry room
xi3yi1fang2
chair
yi3zi
table
zhuo1zi
shang4 = on,over
xia4 = off, under
zuo4 = to sit
汽车
qi4che1 = car
出租车
chu1zu1che1 = taxi
地铁
di4tie3 = subway
meter (taxi meter)
biao3
other
biede2
convenient
fang1bian4
to relax
fang4xin1
to tell
gao4su4
crowded
ji3
traffic
jiao1tong1
nearby
jin4
to start
kai1
distance from
li2
miles
li3
to ride astride (two wheels)
qi2
to get in the vehicle
shang4che1
store
shang1dian4
forget it!
suan4 le!
to get out of the vehicle
xia4che1
friendship
you3yi2
far (distance)
yuan3
pay attention to
zhu4yi4
bicycle
zi4xing2che1
to ride, to sit (for transportation)
zuo4
hen3 = very
zai4 = at
lu4 = road
北京
bei3jing1 = Beijing
谢谢
xie4xie = thank you
don't
bie2
from
cong2
animal
dong4wu4
zoo
dong4wu4yuan2
back, behind
hou4
traffic light
hong2lv4deng1
to change
huan4
to be polite
ke4qi4
excuse me, may I trouble you
lao2jia4
stranger
mo4sheng1ren2
front
qian2
to, forward
wang4
to ask directions
wen4lu4
park
yuan2
the Summer Palace
Yi2he2yuan2
station, stop
zhan4
straight
zhi2
turn
zhuan3